Strategia rozwoju drukarni

Opis firmy: 

V-druk jest firmą zajmującą się przygotowaniem i realizacją kampanii marketingowych. Firma rozpoczęła funkcjonowanie od działalności typowo drukarskiej i rozwinęła ją o działalność marketingową.

Biznes plan V-druk został przygotowany, aby przeanalizować możliwości rozwoju firmy na rynku poprzez realizację nowych inwestycji podnoszących konkurencyjność firmy na rynku. Podstawowym założeniem przygotowania biznes planu była ocena konkurencyjności firmy na rynku oraz możliwości jej poprawy w stosunku do innych firm funkcjonujących na rynku. Na podstawie wniosków z analizy strategicznej wyznaczono:

 • Czynniki decydujące o sukcesie konkurencji (silne strony).
 • Oceniono jakie są szanse rozwoju na rynku wykorzystując posiadane silne strony.
 • Przeprowadzono symulację jak nasze silne strony mogą zostać użyte, aby korzystać szans (oraz czy nasza konkurencja może lepiej przekształcić swoją konkurencyjność w korzyści).
 • Ostatecznie opracowano scenariusz rozwoju.

Biznes plan V-druk składał się z następujących elementów: 

 1. Informacje wstępne.
 2. Struktura organizacyjna i model biznesowy działalności.
 3. Analiza makroekonomiczna PEST (czynnika politycznego/administracyjnego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego/infrastrukturalnego.
 4. Analiza mikroekonomiczna (Pięciu sił Portera).
 5. Analiza konkurencyjności.
 6. Analiza finansowa potencjału rynku.
 7. Podsumowanie analizy strategicznej korzystając z modelu SPACE.
 8. Wyznaczenie celów rozwoju związanych z podniesieniem konkurencyjności oferty.
 9. Opis projektów i działań mających na celu realizację biznes planu z wyszczególnieniem celów krótkoterminowych, osób odpowiedzialnych za realizację etapów, mierników efektywności i terminów kontrolnych.
 10. Harmonogram realizacji.
 11. Podsumowanie i rekomendacje.

Efekty pracy nad przygotowaniem opracowania pt.: biznes plan V-druk:

 1. Spójny biznes plan z wyznaczonymi działaniami mającymi na celu realizację założeń biznesowych
 2. Ocena efektywności finansowej inwestycji w rozwój biznesu
 3. Przygotowanie harmonogramu pracy, aby zapewnić efektywność rozwoju firmy