Wycena metodą DCF

Wycena metodą DCF- zdyskontowanych przepływów pieniężnych  Metoda dochodowa jest oparta na zdolności przedsiębiorstwa do kreowania przyszłych przychodów (zysku, przepływów pieniężnych), dyskontowanych według stopy procentowej uwzględniającej ryzyko. Metoda dochodowa w przeciwieństwie do innych metod skupia się na czynnikach niematerialnych decydujących o sukcesie firmy tj. wiedza, doświadczenie, know-how itd. Tabela: Struktura wyceny (wycena metodą DCF) Free Cash…