Kompleksowa i partnerska realizacja projektów inwestycyjnych. Rynek nieruchomości oferuje bezpieczną
formę lokowania kapitału. Jego namacalność jest tym co przyciąga inwestorów. Dla każdego inwestora
sposób wejścia w inwestycje jest znany. Pytanie brzmi: jaka jest strategia wyjścia, aby osiągnąć
oczekiwany zysk z inwestycji?

Jako METIS GROUP z siedzibą na terenie miasta Poznań, dostrzegamy potencjał rynku nieruchomości.
Specjalizujemy się w profesjonalnych usługach z zakresu opracowania biznes planów i doradztwa finansowego
dla branży budowlanej. Oznacza to tylko i aż, że posiadamy wymagane umiejętności i wiedzę potrzebną do realizacji inwestycji deweloperskiej. Co ważniejsze nasze sukcesy mają swoje potwierdzenie.

Widzimy wśród Inwestorów lukę w strategii wyjścia z inwestycji. Dlatego też, świadczymy usługi mające na celu:
kompleksową realizację inwestycji budowlanej. Oferujemy inwestorom prywatnym oraz firmom wspólną realizację inwestycji,
która pozwoli osiągnąć przychód z nieruchomości i oczekiwaną stopę zwrotu ze zrealizowanej inwestycji.

Zakres współpracy

 • Analiza urbanistyczno-architektoniczna nieruchomości.
 • Analiza finansowa potencjalnego projektu.
 • Opracowanie projektu koncepcyjnego,
 • Decyzja inwestycyjna o dalszym procesowaniu.
 • Opracowanie biznes planu i oferty inwestycyjnej dla właściciela nieruchomości.
 • Umowa o współpracy lub odkupieniu nieruchomości.
 • Przygotowanie projektu budowlanego  i wykonawczego.
 • Uzyskanie Pozwolenia na budowę
 • Przygotowanie procesu budowy.
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym i sprzedażą mieszkań i innych powierzchni.
Folder informacyjny
PDF

Inwestycje partnerskie

Realizujemy projekty deweloperskie

na gruntach należących do inwestorów

prywatnych jak i spółek. Wspólna realizacja

inwestycji ma na celu zwiększenie zysku

właściciela, czyli jest formą pomnożenia

kapitału.

Więcej >>

Inwestycja mieszkaniowa ul. Karolewska | METIS GROUP
Analiza finansowa METIS GROUP

Sprzedaż 

Rozumiemy, że wypracowany majątek

trzeba pomnażać, dlatego oferujemy naszym

klientom starannie wyselekcjonowane produkty

inwestycyjne. Prezentowane projekty

zostały przeanalizowane przez naszych

ekspertów.

Aktualnie realizowane projekty

Poznaj nasze realizacje aby przystąpić do współpracy?

Korzyści ze współpracy

Co zyskasz dzięki współpracy właśnie z nami?

Rzetelna realizacja celów inwestycyjnych

potwierdzona raportami i spotkaniami.

Bezpieczeństwo prawne inwestorów i kupujących

zapewnione przez profesjonalnie przygotowane prawne inwestycji.

Zrównoważone podejście architektoniczno finansowe

do powierzchni użytkowej budynku i jej atrakcyjności.

Realizacja efektywnego modelu biznesowego inwestycji

opartego na praktycznej wiedzy o rynku

Realizacja inwestycji – warunki współpracy

Na jakich zasadach realizujemy inwestycje deweloperskie?

Krok 1: Analiza parametrów inwestycji.

 • Naszym celem na tym etapie realizacji inwestycji jest przeanalizowanie potencjału biznesowego nieruchomości i chłonności terenu. Efektem pracy zespołu projektowego jest racjonalna powierzchnia użytkowa mieszkań, handlu lub biur możliwa do zrealizowania na terenie. Struktura i rodzaj powierzchni sprzedażowej jest zawsze dostosowana do potrzeb i oczekiwań grupy docelowej klientów.
 • METIS GROUP Development przeprowadza analizę nieruchomości pod względem:
  • Biznesowym (atrakcyjności rynku, presji konkurencji, popytu, podaży, dynamiki zmian na rynku itd.)
  • Finansowym (potencjalnych kosztów, możliwości generowania przychodu, rentowności i dynamiki finansowej inwestycji),
  • Sprzedażowym (możliwej do osiągnięcia efektywności sprzedaży mieszkań, prognozowanych kosztów pozyskania klienta- marketingu itd.),
  • Na podstawie analizy przygotowujemy koncepcję, która określa: główne parametry inwestycji, w tym powierzchnię zabudowy, powierzchnię użytkową, ilość wymaganych miejsc parkingowych, powierzchnię wymaganą do realizacji wymaganej ilości miejsc parkingowych oraz rozliczenie w formie poziomów parkingu podziemnego.
  • Założenia architektoniczne w tym opis tożsamości inwestycji.
  • Opracowuje Biznes plan.
 • Właściciel nieruchomości przekazuje dokumenty i informacje o nieruchomości, które mogą ułatwić oraz przespieszyć proces analizy: mapę w skali 1;1000, Księgę Wieczystą, wypis z rejestru gruntów, tytuł własności i inne.
 • Po wykonaniu analizy wyniki są prezentowane przez Partnerem. W tym momencie konieczna jest akceptacja przez Partnera parametrów przyszłej inwestycji.

Krok 2: Podpisanie umowy o partnerskiej realizacji inwestycji.

 • Teren: wniesienie gruntu do spółki celowej w cenie określanej w stosunku do metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkań, powierzchni handlowej lub usługowej. Koszt zakupu nieruchomości jest rozliczony zgodnie z harmonogramem finansowym. Harmonogram finansowy jest uzależniony od efektywności sprzedaży mieszkań lub innych lokali.
 • METIS GROUP Development zleca i opracowuje:
 • Projekt architektoniczny budowlany i wykonawczy: opracowanie projektów zachowując ustalone z Właścicielem nieruchomości na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego parametry budowlane inwestycji. Celem na tym etapie pracy jest uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Budowę.
 • Opis kryteriów wybór generalnego wykonawcy, prowadzenie negocjacji z wykonawcą oraz przygotowanie umowy na realizację inwestycji.
 • Przygotowanie procesu administracyjnego i marketingowego inwestycji oraz wycena mieszkań.
 • Właściciel nieruchomości:
 • Właściciel nieruchomości: udziela pełnomocnictwa do procedowania Pozwolenia na Budowę przez METIS GROUP Development na swoim gruncie.
 • Akt notarialny: podpisanie umowy o partnerskiej realizacji inwestycji między Właścicielem nieruchomości, a METIS GROUP Development. Niniejsza umowa jest podstawą do zawarcia umowy spółki celowej.  Spółka celowa zostanie zarejestrowana po uzyskaniu prawomocnego Pozwolenia na Budowę.

Krok 3: Uzyskanie Pozwolenia na Budowę

 • METIS GROUP Development: uzyskuje prawomocne Pozwolenie na Budowę. Pozwolenie na budowę jest warunkiem koniecznym wspólnej realizacji inwestycji określonym w akcie notarialnym.

Krok 4: Realizacja Umowy Partnerskiej.

 • Po uzyskaniu prawomocnego PnB, Partnerzy przystępują do realizacji Umowy Partnerskiej:
 • Na tym etapie współpraca zostaje zarejestrowana w sądzie w formie spółki celowej. Umowa spółki przyjmuje formę aktu notarialnego w której określone są wszystkie zasady współpracy i obowiązki każdej ze stron. Umowa spółki jest dokładną kopią założeń określonych w umowie Partnerskiej.
 • Na podstawie zapisów aktu notarialnego podpisana zostaje umowa o świadczeniu usług: administracyjnych, prawnych, marketingowych, finansowo-księgowych i zarządczych między METIS GROUP Development i spółkę celową.
 • Wniesienie gruntu przez Właściciela nieruchomości do spółki celowej.

Krok 5: Budowa inwestycji i sprzedaż mieszkań/powierzchni handlowo- usługowych.

 • Przygotowanie prawne: opracowanie prospektu deweloperskiego (jeżeli wymagany), umowy rezerwacyjnej i umowy sprzedaży mieszkania/powierzchni handlowo-usługowej.
 • Organizowanie i kontrola działań administracyjnych, prowadzenie korespondencji ze wszystkimi jednostkami zaangażowanymi w proces inwestycyjny oraz motywowanie członków zespołu do osiągania celów strategicznych.
 • Planowania i organizowania aktywności marketingowej, zarządzanie biurem sprzedaży mieszkań i kontrolowania efektywności finansowej przez pryzmat sprzedanych lokali.
 • Kontroli procesu budowy uczestniczenie w spotkaniach z inspektorami nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy.
 • Opracowywanie raportów z realizacji inwestycji dla Właściciela nieruchomości.

Krok 6: Rozliczenie inwestycji zgodnie z biznes planem.

 • Spłata wszystkich zobowiązań spółki (w skrajnych przypadkach kredytu): w momencie zakończenia inwestycji, czyli sprzedaży wszystkich mieszkań następuje spłata wszystkich zobowiązań spółki celowej oraz podjęciu stosownych uchwał przez Udziałowców mających na celu rozliczenie pomiędzy Partnerami.
 • W przypadku osiągnięcia wysokiej efektywności sprzedaży mieszkań w pierwszej fazie inwestycji istnieje możliwość częściowego rozliczenie zysków, np. w formie wypłaty dywidendy lub zaliczki. 8 Wskazana sytuacja może nastąpić na podstawie jednomyślnej uchwały Partnerów.

Nasi partnerzy biznesowi

Realizacja inwestycji deweloperskiej – firmy, które uczestniczą w procesie.

Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. (www.ari.com.pl) to biuro projektów z 25 letnim doświadczeniem w przygotowaniu projektów architektonicznych, konsultacjach w zakresie planowania przestrzennego, architektury i budownictwa.

W kancelarii prawnej Konieczny, Grzybowski, Polak (www.kancelaria-kgp.pl) tworzymy najlepsze rozwiązania prawne dla biznesu i jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Wielkopolski oraz na terenie całego kraju.