Mierz wysoko celami METIS GROUP

Plan rozwoju eksportu lub inaczej mówiąc strategia rozwoju eksportu to część planu strategicznego firmy. Gdy firma ma przygotowaną strategię rozwoju to jej integralną częścią powinna być strategia wejścia na inne rynki zbytu (zagraniczne). Jeżeli natomiast firma planuje przygotowanie jedynie strategii rozwoju eksportu to należy postrzegać przedsiębiorstwo przez

Wprowadzenie:

Celem planu rozwoju eksportu jest przygotowanie firmy do rozpoczęcia działalności na rynku zagranicznym. Plan rozwoju eksportu ma podstawowe zadanie- dostarczenie firmie wiedzy na temat rynku oraz istniejących na nim szans i zagrożeń dla rozwoju. W dalszej części pracy przechodzimy do pracy nad narzędziami służącymi do realizacji celu.

1. Szczegółowy opis opracowania pt.: plan rozwoju eksportu:

Etap

Opracowanie

CEL

1. Opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy:

Analiza konkurencyjna jest przeprowadzona w dwóch wymiarach:

 1. Rynkowym– analiza rynkowa przeprowadzana jest w odniesieniu do rynku i umiejętności firmy do dostosowywanie się do zmieniających się warunków. Analiza rynkowa jest przeprowadzana w stosunku do pięciu czynników i około 50 wskaźników które służą do oceny pozycji firmy.

 2. Konkurencyjnym– jest przeprowadzana w odniesieniu do przedsiębiorstwa jako jednostki organizacyjnej. W tym miejscu oceniamy siedem obszarów mogących tworzyć konkurencyjność firmy: zasoby materialne i niematerialne, kapitał, umiejętności biznesowe, marka, marketing, jakość usługi/produktu i cena za usługę/produkt.

Cel analizy: przygotowanie zespołu rekomendacji które mają na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i przygotowanie go do efektywnego rozwoju na rynki międzynarodowe. Analiza konkurencyjności powinna doprowadzić do wyznaczenia czynników decydujących o sukcesie firmy. Wspomniane czynniki zostaną poddane szczegółowej analizie w odniesieniu do wybranych rynków docelowych.

Efekt analizy: rekomendacje mające za cel podniesienie konkurencyjności i plan działań realizujących

2. Opracowania dotyczące wybranych rynków docelowych działalności eksportowej.

 1. Wyznaczenie kryteriów wyboru rynków eksportowych.

 2. Wyznaczenie potencjalnych rynków rozwoju i poddanie ich dokładnej analizie wg wyznaczonych kryteriów i dostępnej metodologii.

 3. Przygotowanie wstępnych rekomendacji i wyznaczenie rynków wykazujących największy potencjał rozwoju w stosunku do prowadzonej działalności przez Zleceniodawcę.

Cel analizy: dokonanie wyboru rynku lub rynków wykazujących największy potencjał rozwoju.

Efekt pracy: Opis metodologii wyboru, dokładna analiza potencjalnych rynków docelowych i rekomendacja dotycząca kierunku rozwoju.

3. Opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych.

 1. Dokładna analiza wybranych rynków rozwoju- analiza konkurencyjności (dokładnie taka sama jak przeprowadzona w stosunku do przedsiębiorstwa w punkcie nr 1): Wybrane rynki docelowe zostaną poddane szczegółowej analizie przez konsultantów międzynarodowych wyznaczonych indywidualnie do każdego rynku. Konsultanci przeprowadzający analizę powinni pochodzić z danego kraju lub być związani z lokalnym rynkiem.

 2. Analiza marketingowa: STP (Segmentacja rynku, wyznaczenie celu strategicznego i pozycjonowanie firmy w stosunku do konkurencji) i Marketing MIX 4Ps (Product, Price, Place, Promotion):

Cel analizy: lepsze poznanie rynku lub rynków eksportowych oraz wstępne rekomendacje odnośnie strategii produktowej, cenowej i promocyjnej.

Efekt pracy: lista założeń i rekomendacji które firma powinna uwzględnić w trakcie swojej pracy aby realizacja planu rozwoju eksportu prowadziła do sukcesu.

4. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport.

 1. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania: zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem modelu Balanced Scorecard, poprzez odwołanie się do czterech perspektyw rozwoju firmy, a mianowicie:rozwój działalności, wewnętrzne procesy biznesowe, finanse i relacje z klientami.

 2. Prognoza rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa: firma musi się dostosowywać do rynku aby efektywnie realizować plan rozwoju. W tym celu zostają przygotowane rekomendacje na temat możliwości rozwoju produktu/usługi w kierunku horyzontalnym lub wertykalnym na rynku eksportowym. Rekomendacja powinna wynikać bezpośrednio z analizy w punkcie nr 3.

Cel analizy: prognozowanie możliwości rozwoju działalności firmy i potrzeby dostosowania organizacyjnego pojawiających się szans na rynku.

Efekt pracy: lista możliwości rozwoju produktu lub usługi w stosunku do każdego rynku docelowego rozwoju eksportu. Plan wprowadzenia rekomendacji organizacyjnych do firmy aby zapewnić efektywny rozwoju oferty na rynkach zagranicznych.

5. Analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych.

Analiza zostanie przeprowadzona w odniesieniu do analizy z punktu 3 i 4 niezależnie do każdego rynku rozwoju eksportu.

Cel analizy: podsumowanie wcześniejszych analiz.

Efekt pracy: wyszczególnienie wszystkich szans i zagrożeń na rynku i mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.

6. Opis celów i strategii eksportowej.

 1. Cele strategii eksportowej: zostaną wyznaczone indywidualnie do każdego rynku na podstawie modelu SPACE (Strategi Positioning and Action Evaluation Matrix), którego podstawowym zadaniem jest przekształcenie wyników analizy strategicznej w założenia dotyczące formy i charakteru strategii eksportowej.

 2. Strategia eksportowa (działania realizujące cele strategiczne): każda strategia rozwoju na wybrane rynki zostanie przygotowana niezależnie.

Cel analizy: wyznaczenie spójnych celów strategicznych dla każdego z wymienionych rynków. Potwierdzenie możliwości ich realizacji poprzez określenie działań realizujących i dokładnego opisu formy ich realizacji.

Efekt pracy: plan pracy.

7. Rekomendacje rozwoju działalności eksportowej.

Rekomendacja jest jedynie omówieniem kluczowych informacji i celów strategicznych. Autor zwraca szczególną uwagę na pewne obszary działalności eksportowej i dostarcza szerszy opis jej charakteru.

Cel pracy: wskazanie najlepszego programu pracy według Autora opracowania.

Efekt pracy: motywacja do działania.

8. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;

 1. Wskazanie działań do realizacji przez przedsiębiorcę będzie bezpośrednio wynikało ze planu rozwoju eksportu.

 2. Uzasadnienie: zostanie przygotowane w formie listy argumentów odwołujących się do analizy strategicznej rynków docelowych i jednoznacznie świadczących o słuszności dokonanego wyboru.

Cel pracy: uargumentowanie słuszności dokonanego wyboru.

Efekt pracy: potwierdzenie słuszności planu eksportowego i dużego prawdopodobieństwa jego realizacji z sukcesem.

9. Szacowana wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii.

Budżetowanie Planu rozwoju eksportu zostanie przeprowadzone na podstawie wyznaczonych celów i strategii eksportowej. Koszty zostaną podzielone na etapy ze względu na cel ich ponoszenia.

Cel pracy: prognozowanie kosztów realizacji planu rozwoju eksportu.

Efekt pracy: spójna ewidencja kosztów z wyszczególnieniem celu ich ponoszenia w stosunku do celów.

10. Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Harmonogram wdrożenia strategii eksportowej jest bezpośrednio powiązany z celami i strategią eksportu. Harmonogram wdrożenia jest efektem przygotowania strategii.

Cel pracy: wyznaczenie planu realizacji strategii

Efekt pracy: usystematyzowany plan pracy z wyszczególnionymi celami.

2.   Plan rozwoju eksportu w naszym podejściu jest przygotowany na podstawie następujących założeń: 

 • Aby efektywnie się rozwijać na rynkach zagranicznych należy posiadać silną pozycję na rynku lokalnym. Dlatego w pierwszej kolejności analizujemy przedsiębiorstwo w odniesieniu do rynku lokalnego i rekomendujemy działania podnoszące ich pozycję.

 • Analiza rynków zagranicznych jest zawsze przeprowadzana przez naszych konsultantów na ów rynkach lub lokalne firmy doradcze. Tylko wtedy analiza jest wiarygodna i wartościowa.

 • Nasi lokalni konsultanci wspierają firmę w trakcie wprowadzania planu rozwoju eksportu. Zawsze służą pomocą i kontaktami, aby zapewnić osiągnięcie celów strategicznych i wspólny sukces.

 Plan rozwoju eksportu powinien urealnić rozwój firmy na rynkach zagranicznych. Nasi partnerzy zagraniczni wspierają naszą pracę w tym zakresie! 

„Podejmowanie wspólnych działań jest początkiem,

trzymanie się razem to postęp,

współpraca to sukces.” – Henry Ford

Plan rozwoju eksportu