Wycena firmy METIS GROUP

Przyczyny wyceny przedsiębiorstw. Wraz ze wzrostem dojrzałości gospodarki wolnorynkowej w Polsce rozszerza się zakres przyczyn wycen przedsiębiorstwa. Na początku lat 90. najczęstszym powodem wyceny była prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. W tym okresie najczęściej stosowaną metodą były zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF) i metoda rynkowa (mnożnikowa, porównawcza) (wg.D. Zarzeckiego).

Wydarzeniami, które zwiększyły zapotrzebowanie na wyceny były:

  1. Otwarcie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej GPW) w roku 1991, która dała możliwość rynkowej wyceny kapitału własnego
  2. Uruchomienie alternatywnego systemu obrotu pod nazwą NewConnect.
  3. Transakcje kupna-sprzedaży na rynku prywatnym, ważnym inwestorem są na nim fundusze private equity.
  4. Sprawy sądowe- biegli sądowi przygotowują wyceny spółki dla potrzeb rozwodu/podziału.
  5. Ustalenie parytetu wymiany udziałów na akcje (art. 501 k.s.h.)
  6. Wycena udziałów lub akcji w przypadku przekształceń spółki (art. 566 k.s.h.)
  7. Wyceną akcji przy przymusowym wykupie akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na istotną zmianę przedmiotu działalności spółki (art. 417 w związku z art. 416 k.s.h.)

Osoby uprawnione do wyceny: 

Jedynym certyfikatem w Polsce, związanym bezpośrednio z wycenami, jest rzeczoznawca majątkowy. Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się wyceną składników majątku- środków trwałych, tj. budynki, maszyny, grunty itd. 

Brak w Polsce certyfikatu biegłego w zakresie wyceny przedsiębiorstw, a który jest obecny w Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie- Business Valuation Analyst). Aktualnie wyceną przedsiębiorstw zajmują się osoby prywatne i firmy, które specjalizują się w doradztwie gospodarczym (biznesowym).

Ustawodawstwo polskie: 

Ustawa która odwołuje się do wycen, a w szczególności komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych to Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. Sugeruje ona szacowanie wartości spółki lub przedsiębiorstwa z wykorzystaniem co najmniej dwóch spośród, wymienionych w niej metod: wartości odtworzeniowej, wartości skorygowanych aktywów netto, zdyskontowanych przepływów pieniężnych, rynkowej wartości likwidacyjnej, z zastosowaniem mnożnika zysku.

Wiedza na temat zastosowania i interpretacji odpowiednich metod w stosunku do firm w zależności od branży jest podstawą dobrze przygotowanej wyceny. Rozpoczynając wycenę należy przeprowadzić analizę metodologi i wyboru metod wyceny. Należy pamiętać, że zastosowanie większej ilości metod daje większy margines wartościowy, który powinien zostać zinterpretowany, a jego odchylenia argumentowane po zakończeniu wyceny.

Przyczyny wyceny przedsiębiorstw są bardzo różne i zależą od oczekiwanego efektu wyznaczonego przez zleceniodawcę.

Autor opracowania:

Marek B. Krzymiński