Strategia Rozwoju

Skuteczna realizacja celów dla rozwoju twojej firmy

Folder informacyjny
PDF

Strategia rozwoju

Czy zastanawiałeś się, jak skutecznie osiągałbyś cele gdyby wszyscy pracownicy byli zmotywowani i w pełni skoncentrowani na ich realizacji? Jak działałaby Twoja firma, gdyby jasno wyznaczyć kierunek jej rozwoju i szczegółowy plan realizacji? Jakie korzyści mógłbyś osiągnąć, posiadając spójną i przemyślaną strategię rozwoju?

Strategia rozwoju przygotowywana w ramach doradztwa strategicznego to:

 • Sposób myślenia zarządzających o firmie z którym utożsamiają się pracownicy,
 • Również sposób funkcjonowania i rywalizowania firmy z konkurentami,
 • Metoda zdobywania klientów poprzez zaspokajanie innych potrzeb niż rywale.
 • Filozofia wykonywania czynności, procesów, obowiązków inaczej, a często bardziej efektywnie.
 • Skuteczna metoda osiągania wyznaczonych celów zgodnie z harmonogramem i budżetem, aby zrealizować określone efekty ekonomiczne.

Efektem pracy nad przygotowaniem strategii rozwoju są wszystkie korzyści zaprezentowane poniżej. Doradztwo strategiczne oferowane przez METIS GROUP jest podstawą do osiągnięcia sukcesów w długim terminie.

Diagnoza strategiczna w ramach doradztwa strategicznego

Często firmy na skutek wzrostu presji ze strony konkurencji i klientów doświadczają spadku przychodów i zysków. Wynika to z faktu, że ich rywale szybciej dostrzegli szanse na rynku lub ustrzegli się przez zagrożeniami niż oni sami.

Diagnoza, przeprowadzana w ramach doradztwa strategicznego, to usługa która pokazuje przedsiębiorcą i inwestorom realną sytuację na rynku. Z reguły nie mają oni na co dzień czasu aby przeprowadzać szczegółowe analizy, a wiedza o rynku jest im potrzebna do skutecznego rywalizowania.

Efektem pracy diagnozą strategiczną rynku i firmy jest:

 • Wyznaczenie szans istniejących na rynku w którym aktualnie funkcjonuje firma oraz na tych gdzie widzi potencjał rozwoju.
 • Prognoza na temat przyszłości rynku na podstawie analizy działań konkurencji i klientów.
 • Opis metody wykorzystania wymienionych szans oraz zasobów (wiedzy, umiejętności, kapitału, sprzętu itd.) potrzebnego do realizacji celu.
 • Mapa ryzyka na rynku zbudowana na podstawie analizy zagrożeń. Mapa ryzyka wspiera proces decyzyjny co oznacza, że chroni zarządzających przed błędnymi decyzjami, które mogą narazić firmę na zbędne koszty.
 • Kompleksowej analizy firmy oraz wyznaczenie sił i słabości firmy oraz diagnoza problemów które hamują rozwój.
 • Wyznaczenie luki pomiędzy firmą, a konkurentami. (luka to różnica między atrakcyjnością naszej firmy i oferty, a konkurentów).

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Jaka jest moja przewaga w stosunku do konkurencji? Jak wyróżniamy się na rynku? Czy rywalizuje ceną, jakością czy też oferuje produkty lub usługi do specyficznej grupy klientów?

Wyróżnij się lub zgiń to zasada zawsze aktualna w świecie biznesu. Na rynku gdzie presja konkurentów nieustannie wzrasta tylko skuteczne wyróżnienie się czyli zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej poprawia kondycję firmy.

Efektem pracy nad budowaniem przewagi konkurencyjnej jest:

 • Opis czynników tworzących konkurencyjność największych firm działających w branży. Ocena ich konkurencyjności w odniesieniu do generowanych przychodów i zysków.
 • Założenia na temat przewagi konkurencyjnej firmy. Jest ona wyznaczona w odniesieniu do 9 składników modelu biznesowego: segmentów klientów, kanałów dystrybucji, relacje z klientami, wartość oferty, kluczowe zasoby, procesy biznesowe, partnerzy biznesowy, struktura kosztów i źródła przychodów.
 • Opis wymaganych zasobów, umiejętności, kapitału, wiedzy, sprzętu i innych składników sukcesu.
 • Harmonogram wprowadzenia przewagi konkurencyjnej.

Audyty finansowe

Finanse są dla przedsiębiorstwa najlepszym miernikiem skuteczności działania. Przychody i zyski odzwierciedlają sytuację strategiczną firmy na rynku. Ważnym obszarem naszej działalności jest analiza sytuacji finansowej spółki, aby zaproponować rozwiązania optymalizacyjne w zakresie kosztów, wskazać możliwości zwiększenia przychodów a także zaproponować zmiany w polityce finansowej. Ważną częścią pracy jest analiza kosztów prowadzenia działalności oraz rozliczenie efektywności prowadzenia działalności, aby wskazać przedsiębiorcy zależności finansowe i korelację między podjętymi decyzjami strategicznymi, a wynikami spółki.

Nasza praca ma na celu zarekomendowanie zmian organizacyjnych które bezpośrednio wpływają na wyniki finansowe. W przypadku gdy spółka posiada kredyty w zakresie audytu zaproponujemy rozwiązania w zakresie restrukturyzacji długu.

Współpraca w tym zakresie jest dedykowana:

 • Przedsiębiorcom chcącym poprawić sytuację finansową firmy.
 • Inwestorom planującym zakup przedsiębiorstwa.
 • Właścicielom firm nie uczestniczącym w procesie zarządzania jednostką, ale chcącym kontrolować kondycję finansową swojego przedsiębiorstwa.

Klientów

Zrealizowanych projektów

lat doświadczenia

Korzyści z przygotowania strategii rozwoju

Jak działałaby Twoja firma gdyby jasno określić kierunki rozwoju i szczegółowy plan ich realizacji!

Rozwój zdolności oceny ryzyka

wykorzystując mapę ryzyka biznesowego, aby uniknąć błędnych decyzji strategicznych.

Rozwój trwałej przewagi konkurencyjnej firmy

poprawiając tym samym skuteczność rywalizacji z konkurentami o względy klientów.

Zwiększenie przejrzystości i efektywności działania firmy

przez zaprojektowanie mapy procesów biznesowych, mierników efektywności pracy i kierunków rozwoju.

Zwiększenie motywacji Członków Zarządu i Pracowników

poprzez wspólnie wypracowaną WIZJĘ firmy i scenariusz jej realizacji.

Opracowanie scenariusza rozwoju firmy

w formie logicznego procesu koncentrującego uwagę pracowników na najbardziej dochodowych działaniach
i tych priorytetowych.

Utrwalanie relacji z klientami

zdobywanie nowych klientów, poszerzanie obszarów działania i tworzenie silnego wizerunku na rynku w wyniku wprowadzonej strategii marketingowej.

Rozwój skuteczności realizacji celów strategicznych

poprzez zarządzanie zadaniami, odpowiedzialnościami, miernikami efektywności pracy, budżetem i harmonogramem.

Zwiększenie wartości przychodów i zysków

poprzez opracowanie logicznego budżetu realizacji celów strategicznych i efektów ekonomicznych wprowadzenia strategii rozwoju.

Nasza praca w trakcie przygotowywania strategii rozwoju

Jakie czynności wykonujemy, aby osiągnąć wyznaczone cele.

ETAP I: Wyznaczenie celów przygotowania strategii rozwoju.

 • Analiza potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy.
 • Opracowanie i zaprezentowanie propozycji współpracy z uwzględnieniem wyznaczonych celów.
 • Przygotowanie harmonogramu pracy nad strategią i zatwierdzenie go przez Zleceniodawcę. Podpisanie umowy o dzieło oraz umowy o poufności wszystkich materiałów/informacji przekazywanych przez Zleceniodawcę.
 • Wymienione dokumenty są  podstawą współpracy.

ETAP II: Analiza strategiczna rynku i przedsiębiorstwa.

 • Analiza uwarunkowań makroekonomicznych (politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych- 24 czynniki analizy).
 • Analiza uwarunkowań mikroekonomicznych (bariery wejścia na rynek, konkurencji, wpływu klientów na firmę, udziału dostawców w tworzenie konkurencyjności oferty i negatywnego wpływu ofert substytucyjnych- 40 czynników analizy).
 • Analiza konkurencyjności firmy na rynku (konkurencyjność marketingowa i biznesowa- 16 czynników).
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa i konkurencji (analiza finansowa rachunkowa i zarządcza).
 • Podsumowanie wniosków z analizy strategicznej. Opracowanie opisu rekomendacji strategicznych i wniosków wyciągniętych z konsultacji z pracownikami, współpracownikami oraz partnerami biznesowymi.

ETAP III: Konsultacje z pracownikami i warsztaty na temat analizy strategicznej.

 • Omówienie z pracownikami wszystkich metod analizy strategicznej.
 • Przeprowadzenie pracowników przez proces logiczny analizy dzięki któremu pracownicy dochodzą do własnych wniosków z analizy.
 • Zaprezentowanie pozycji strategicznej firmy i omówienie faz wprowadzenia strategii
 • Omówienie kolejnego etapu przygotowania i wprowadzenia strategii

Etap IV: Wyznaczenie pozycji strategicznej

 • Opracowanie podsumowanie ocen poszczególnych czynników analizy strategicznej (ponad 100).
 • Wprowadzenie ocen strategicznych na model SPACE (Strategic Positioning And Action Evaliuation MATRIX).
 • Wyznaczenie pozycji strategicznej firmy w stosunku do rynku i konkurencji.
 • Określenie faz wprowadzenia strategii i jej charakterystyki.
 • Opracowanie najważniejszych założeń strategicznych rozwoju firmy w korelacji z szansami i zagrożeniami na rynku. Ważną częścią pracy w tym zakresie są warsztaty z pracownikami, dyskusje, ćwiczenia, burze mózgów, analizy i inne działania mające na celu opracowanie realnej pozycji strategicznej firmy w stosunku do szeroko rozumianego rynku.
 • Opracowanie podsumowanie ocen poszczególnych czynników analizy strategicznej (ponad 100).

ETAP V: Wizja i cele strategiczne.

 • Wyznaczenie z Zarządem Spółki wyobrażenia firmy za 5 lat (WIZJI).
 • Opracowanie krytycznych czynników sukcesu realizacji strategii (KCS).
 • Przeprowadzenie warsztatów z zespołem do przygotowania strategii rozwoju na temat wizji strategicznej.
 • Burza mózgów na temat celów długoterminowych, które muszą zostać zrealizowane, aby osiągnąć wizję.
 • Dyskusje i projektowanie: schematów (scenariuszy) rozwoju firmy, narzędzi rozwoju firmy,  konkurencyjności i innych obszarów szczególnie ważnych dla przedsiębiorstwa.
 • Opracowanie mapy celów strategicznych, relacji przyczynowo skutkowych między celami i ostatecznego scenariusza realizacji.

ETAP V: Wyznaczenie strategii rozwoju firmy.

 • Przygotowanie mapy strategii- procesu logicznego realizowania celów. Opracowanie mapy ma znaczenie ponieważ kolejność realizowania zadań często wpływa na wyniki.
 • Wyznaczenie zadań, odpowiedzialności pracowników, mierników efektywności pracy, budżetu i efektów ekonomicznych realizacji celów w stosunku do każdego celu długoterminowego.
 • Opracowanie celów strategicznych w formie modelu Balanced Scorecard służącego do wprowadzenia strategii rozwoju.
 • Perspektywa rozwoju: jakie nowe rynki, produkty, zasoby, systemy itd. firma powinna wprowadzić aby rozwinąć się na rynku?
 • Perspektywa procesów biznesowych: zaprojektowanie mapy procesów biznesowych, która pokazuje jak firma funkcjonuje i będzie się rozwijała, aby osiągnąć cele strategiczne. Mapa procesów powinna pokazać jak powstaje przewaga konkurencyjna firmy i jak można ją rozwinąć.
 • Perspektywa relacji z klientami: analizujemy potrzeby i oczekiwania naszych ostatecznych klientów oraz wyznaczamy metody tworzenia wartości oferty i jej promocji, które strategia rozwoju ma realizować.
 • Perspektywa finansowa: jakie wyniki finansowe są naszą ambicją w perspektywie kolejnych 5 lat? Jak będziemy zarządzali naszymi wynikami finansowymi.
 • Przygotowanie harmonogramu realizacji strategii.
 • Motywowanie pracowników i angażowanie ich do skutecznego wprowadzenia strategii rozwoju- indywidualne sesje coachingowe z pracownikami.

Etap VI: Harmonogram realizacji

 • Opracowanie harmonogramu realizacji strategii rozwoju.
 • Przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacji celów strategicznych dla każdej z perspektyw biznesowych.
 • Wyznaczenie terminów kontrolnych.

ETAP VII: Podsumowanie.

 • Podsumowanie wykonanje pracy, opracowanie dokumentu strategicznego i zaprezentowanie efektów przez Zarządem spółki.
 • W ramach podsumowania uczestniczymy w spotkaniach zespołu ds. realizacji strategii tak długo aż nie stanie się on w pełni samodzielny w procesie wprowadzenia celów strategicznych.

Klienci, opinie i zrealizowane projekty

Sukcesy naszych klientów są najlepszą rekomendacją!

Gmina Pniewy
Gmina Mieścisko
ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o.
LESPIN sp. z o.o.
UWI Inwestycje S.A.
Przedsiębiorstwo ARI
Wielspin
Pango Polska
 • Wspólna praca przedstawicieli METIS GROUP z Zarządem oraz pracownikami firmy doprowadziła do otrzymania wyceny, która prezentuje realną i satysfakcjonującą nas wartość. Wyznaczona wartość uwzględnia składniki materialne i niematerialne majątku spółki. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą METIS GROUP.

  Logo Via Polonia METIS GROUP
  Jarosław Gorzelańczyk, Prezez Zarządu
 • Jeżeli właściciele przedsiębiorstwa chcą otrzymać wiarygodną informację na temat wartości spółki to wycena przygotowana przez METIS GROUP zapewni osiągnięcie celu. Jeżeli następny krok to sprzedaż części udziałów to firma METIS GROUP zapewni działania prowadzące do osiągnięcia celu.

  Krzysztof Koniecko, Prezes Zarządu
 • Dokument jest jasny, czytelny, przejrzysty, a co ważniejsze prezentuje realną wartość spółki. Przeprowadzona analiza strategiczna w sposób zwięzły scharakteryzowała sytuację na rynku, a wnioski z niej wyciągnięte znalazły swoje odzwierciedlenie w prognozach finansowych.

  Logo Coditor METIS GROUP
  Jarosław Gorzelańczyk, Prezes Zarządu
 • Biznes plan prezentował pozycję inwestycji w stosunku do konkurentów na rynku. Pierwszym etapem była analiza i ocena atrakcyjności terenu inwestycyjnego i konkurencyjności. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przygotowanego Biznes Planu.

  Logo Terra Promessa METIS GROUP
  Grzegorz Piasecki, Prokurent
 • Dokładna analiza finansowa połączona z harmonogramem pracy jest dla nas źródłem wartościowych informacji. Jesteśmy zadowoleni z otrzymanego opracowania. Polecamy firmę METIS GROUP za jej profesjonalizm i rzetelność wykonanej pracy.

  Logo Iter METIS GROUP
  Grzegorz Piasecki, Prezes Zarządu
 • Firma METIS GROUP jest firmą godną polecenia. Przygotowany przez nią projekt inwestycyjny jest bardzo pomocny na etapie przygotowania, organizowania i prowadzenia inwestycji.

  Jerzy Pawlak, Prezes Zarządu
 • Przygotowanie opracowanie pokazało sytuację na poznańskim rynku deweloperskim. Analizy i przedstawione wnioski były rekomendacją co do strategii rynkowej jaką należy obrać, aby podnieść atrakcyjność inwestycji w odpowiednich dzielnicach i obszarach Poznania.

  Logo UWI METIS GROUP
  Jacek Cenkiel, UWI Inwestycje S.A.
 • Michał Krzymiński, Właściciel
 • Firma METIS GROUP w pełni wywiązała się z powierzonego zadania. Strategia dokładnie i realnie usystematyzowała plan rozwoju firmy w perspektywie kolejnych pięciu lat działalności.

  Hieronim Nowak, Prezes Zarządu
 • Przygotowany dokument został bardzo pozytywnie odebrany przez Członków spółdzielni w efekcie w znacznym stopniu przyczynił się do uchwalenia 5 letniego planu strategicznego. Przygotowana analiza strategiczna odzwierciedlała sytuację na rynku i jej wpływ na sytuację finansową spółdzielni.

  Jacek Wichłacz, Prezes Zarządu
 • Przygotowany raport zawierał bardzo realną prognozę potencjału rozwoju rynku i ryzyk związanych z wejściem na rynek oraz uczestniczeniem w jego rozwoju. Analiza finansowa opierała się na realistycznych założeniach zaprezentowanych w bardzo nowoczesny i przejrzysty sposób. Całe opracowanie prowadziło do logicznej konkluzji i modelu biznesowego.

  Prezes Zarządu Dakar Holding sp. z o.o.
 • Przygotowany plan zarządzania jakością wpłynął bezpośrednio na podniesienie efektywności i jakości wykonywanej pracy. Przedstawione rozwiązania organizacyjne świadczyły o wiedzy i umiejętnościach zespołu METIS GROUP.

  Eugeniusz Skrzypczak, Główny Architekt