Wycena Firmy

Racjonalna wycena wartości twojej firmy

Wycena firmy przygotowywana przez METIS Group ma na celu:

 • Przeprowadzenie transakcji kupna-sprzedaży spółki: wartość otrzymana w procesie wyceny jest najwyższą wartością jaką powinien być w stanie zapłacić nabywca. Wycena firmy powinna odzwierciedlać realną wartość przedsiębiorstwa.
 • Wprowadzenie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
 • Realizacja pierwszej oferty publicznej (IPO):  wycena powinna zostać przygotowana w wersji dwu etapowej:  teasera- informacji sprzedażowej (której celem jest zachęcenie inwestora do dokładnej analizy) i kompletnej wyceny (prezentującej dokładnie możliwości rozwoju i budowania wartości dla udziałowców). Wycena ma na celu uzasadnienie ceny po której akcje będą sprzedawane w trakcie pierwszej oferty publicznej.
 • Wprowadzenie systemu motywacyjnego dla managerów: wprowadzając strategię budowania wartości firmy kadra managerska powinna być motywowana poprzez ocenę ich efektywności działań w perspektywie wzrostu wartości firmy.
 • Podjęcie decyzji strategicznych na temat przedsiębiorstwa tj. decyzja o wprowadzeniu strategii tworzenia wartości firmy lub wprowadzeniu jakiejkolwiek strategii jeżeli jeszcze taka nie została przygotowana.
 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa: wyceniana przez rzeczoznawców majątkowych wycena aktywów trwałych lub wycena wartości zawartych kontraktów mogą posłużyć jako zabezpieczenie kredytu.
 • Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do innej spółki: na przykład w sytuacji gdy jedna firma kupuje inną firmę i chce uwzględnić jej wartość w swoim sprawozdaniu finansowym.
 • Porównanie kilku spółek.
Napisz do nas
Skontaktujemy się z tobą

Wyślij wiadomośćclear

Nasze doświadczenie

Klientów

Zrealizowanych projektów

lat doświadczenia

Korzyści z przygotowania wyceny firmy

Co osiągniesz dzięki przygotowaniu wyceny?

Obiektywna analiza sił i słabości firmy

oraz potencjału jej rozwoju na rynku, która tworzy jej wartość.

Wycena firmy metodą dochodową

która uwzględnia wartość całokształtu biznesu, składników niematerialnych majątku i potencjał rozwoju firmy.

Kompleksowy plan wzrostu wartości firmy

opierającego się na celach strategicznych rozwoju firmy, potencjale konkurencyjnym i metodologii wyceny firmy.

Skuteczna metoda ocena efektywności pracy kadry zarządzającej

oparta o sprawozdawczość finansową, cele strategiczne i ostatecznie wzrost wartości firmy dla udziałowców.

Przygotowanie oferty sprzedażowej

w celu pozyskania inwestora zainteresowanego zakupem udziałów w firmie.

Wycena firmy metodą majątkową i mieszaną

w celu urealnienia wartości otrzymanej metodą dochodową, która z zasady jest nadmiernie optymistyczna.

Biznes plan inwestycji deweloperskiej

Nasza praca w trakcie przygotowywania wyceny

Jakie czynności wykonujemy, aby wycena firmy zawierała wiarygodne informacje.

 • Cel wyceny firmy

 • Analiza strategiczna rynku i przedsiębiorstwa

 • Wyznaczenie pozycji i celów strategicznych

 • Wycena metodą księgową

 • Opracowanie prognoz finansowych

 • Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych

 • Interpretacja wyników wyceny

ETAP I: Wycena firmy - wyznaczenie celu.

 • Analiza potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy.
 • Opracowanie i zaprezentowanie propozycji współpracy z uwzględnieniem wyznaczonych celów.
 • Przygotowanie harmonogramu pracy nad wyceną. Podpisanie umowy o dzieło oraz umowy o poufności wszystkich materiałów/informacji przekazywanych przez Zleceniodawcę.
 • Analiza modelu biznesowego firmy.
 • Dobór metod wyceny do celu wyceny i rodzaju działalności firmy.

ETAP II: Analiza strategiczna rynku i przedsiębiorstwa.

 • Analiza uwarunkowań makroekonomicznych (politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych- 24 czynniki analizy).
 • Analiza uwarunkowań mikroekonomicznych (bariery wejścia na rynek, konkurencji, wpływu klientów na firmę, udziału dostawców w tworzenie konkurencyjności oferty i negatywnego wpływu ofert substytucyjnych- 40 czynników analizy).
 • Analiza konkurencyjności firmy na rynku (konkurencyjność marketingowa i biznesowa- 16 czynników).
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa i konkurencji (wartość rynku, wcześniejszy wzrost rynku i potencjał wzrostu wartości rynku).
 • Podsumowanie wniosków z analizy strategicznej. Opracowanie opisu rekomendacji strategicznych i wniosków wyciągniętych z konsultacji z pracownikami, współpracownikami oraz partnerami biznesowymi.

Etap III: Wyznaczenie pozycji i celów strategicznych

 • Opracowanie podsumowanie ocen poszczególnych czynników analizy strategicznej (ponad 100).
 • Wprowadzenie ocen strategicznych na model SPACE (Strategic Positioning And Action Evaliuation MATRIX).
 • Wyznaczenie pozycji strategicznej firmy w stosunku do rynku i konkurencji.
 • Określenie faz wprowadzenia strategii i jej charakterystyki.
 • Opracowanie najważniejszych założeń strategicznych rozwoju firmy w korelacji z szansami i zagrożeniami na rynku. Ważną częścią pracy w tym zakresie są warsztaty z pracownikami, dyskusje, ćwiczenia, burze mózgów, analizy i inne działania mające na celu opracowanie realnej pozycji strategicznej firmy w stosunku do szeroko rozumianego rynku.
 • Wyznaczenie z Zarządem Spółki wyobrażenia firmy za 5 lat (WIZJI).
 • Opracowanie mapy celów strategicznych, relacji przyczynowo skutkowych między celami i ostatecznego scenariusza realizacji.

ETAP IV: Wycena firmy metodą księgową.

 • Wprowadzenie do zastosowanej metody.
 • Wycena metodą księgową lub zdyskontowanych aktywów netto.
 • Opis metody wyceny i przyjętych założeń.
 • Interpretacja wyników.

ETAP V: Opracowanie prognoz finansowych (na 5 lat).

 • Prognozy finansowe bilansu:
  • Opracowanie założeń finansowych w stosunku do pozycji bilansu oraz argumentów potwierdzających ich zasadność.
  • Przygotowanie prognozy bilansu na podstawie opracowanych założeń.
  • Porównianie wskaźników procentowych zmian najważniejszych pozycji bilansu ze wskaźnikami z poprzednich lat.
  • Opracowanie analizy wskaźnikowej pionowej i poziomej prognozowanego bilansu i porównanie wartości z przeprowadzoną analizą lat historycznych.
 • Prognozy finansowe rachunku zysków i strat:
  • Opracowanie założeń finansowych w stosunku do pozycji rachunku zysków i strat oraz argumentów potwierdzających racjonalność zmina najważniejszych wartości RZiS.
  • Przygotowanie prognoz rachunku zysków i strat na podstawie opracowanych założeń.
  • Porównanie wskaźników procentowych zmian najważniejszych pozycji RZiS ze wskaźnikami z poprzednich lat.
  • Opracowanie analizy wskaźnikowej pionowej i poziomej prognozowanego rachunku zysków i strat oraz porównanie wyznaczonych wartości z przeprowadzoną analizą lat wcześniejszych (analizą historyczną).

ETAP VI: Wycena metodą Discounted Cash Flows (Zdyskontowanych przepływów pieniężnych).

 • Obliczenie FCFE (Free Cash Flows to Equity)FCFE= Zysk netto+amortyzacja- nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe- wzrost wartości kapitału obrotowego netto (spadek wartości kapitału obrotowego netto).
 • Obliczenie FCFE (Free Cash Flows to Firm)FCFF= EBIT x (1-stopa podatku dochodowego)+amortyzacja- nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe- wzrost wartości kapitału obrotowego netto (spadek wartości kapitału obrotowego netto).
 • Kalkulacja kosztu kapitału własnego (Model CAPM- Capital Assets Pricing Model).
 • Kalkulacja WACC (weighted average cost of capital).
 • Obliczenie zdyskontowanych FCFE (DFCFE).
 • Obliczenie zdyskontowanych FCFF (DFCFF).
 • Kalkulacja wartości kapitałów własnych:Suma DFCFE z okresu prognozy:+ zdyskontowana wartość rezydualna= wartość kapitału własnego.
 • Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa (Enterprise Value-EV) następnie wartości kapitałów własnych.
 • Interpretacja wartości wyceny metodą dochodową.
 • Omówienie silnych i słabych stron wyceny i ich korelacji z wartością wyceny.

ETAP VII: Podsumowanie.

Empty section. Edit page to add content here.

Klienci, opinie i zrealizowane projekty

Sukcesy naszych klientów są najlepszą rekomendacją!

 • Logo Coditor METIS GROUP
 • Logo Terra Promessa METIS GROUP
 • Logo Via Polonia METIS GROUP