Wycena metodą DCF- zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

Metoda dochodowa jest oparta na zdolności przedsiębiorstwa do kreowania przyszłych przychodów (zysku, przepływów pieniężnych), dyskontowanych według stopy procentowej uwzględniającej ryzyko. Metoda dochodowa w przeciwieństwie do innych metod skupia się na czynnikach niematerialnych decydujących o sukcesie firmy tj. wiedza, doświadczenie, know-how itd.

Tabela: Struktura wyceny (wycena metodą DCF)

Free Cash Flow to Equity Free Cash Flow to Firm
Etap 1 Analiza historyczna i strategiczna wycenianej spółki:

 • Informacje o firmie (zakres działalności, usługi, rynki zbytu itd.)
 • Analiza strategiczna: makroekonomiczna- PEST, mikroekonomiczna- 5 Sił Portera
 • Analiza konkurencyjności
 • Analiza finansowa (Sprawozdania finansowego i wskaźnikowa)
 • Kierunek i założenia rozwoju strategicznego spółki
Etap 2 Przygotowanie prognoz finansowych w poszczególnych latach prognozy

 • Prognozy rachunku zysków i strat
 • Prognozy bilansu (aktywów i pasywów)
Etap 3 Obliczenie FCFE (Free Cash Flows to Equity)FCFE= Zysk netto+amortyzacja- nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe- wzrost wartości kapitału obrotowego netto (spadek wartości kapitału obrotowego netto)+ wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, papierów dłużnych (wydatki z tytułu spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, pożyczek, papierów dłużnych) Obliczenie FCFE (Free Cash Flows to Firm)FCFF= EBIT x (1-stopa podatku dochodowego)+amortyzacja- nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe- wzrost wartości kapitału obrotowego netto (spadek wartości kapitału obrotowego netto)+ sprzedaż aktywów trwałych
Etap 4 Kalkulacja kosztu kapitału własnego (Model CAPM- Capital Assets Pricing Model) Kalkulacja WACC (weighted average cost of capital)
Etap 5 Obliczenie zdyskontowanych FCFE (DFCFE) Obliczenie zdyskontowanych FCFF (DFCFF)
Etap 6 Kalkulacja wartości rezydualnej (ReV) i jej dyskontowanie
Etap 7 Kalkulacja wartości kapitałów własnych:Suma DFCFE z okresu prognozy:+ zdyskontowana wartość rezydualna= wartość kapitału własnego Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa (Enterprise Value-EV) następnie wartości kapitałów własnychSuma DFCFF z okresu prognozy:+ zdyskontowana wartość rezydualna= wartość przedsiębiorstwa- wartość kapitału obcego+ środki pieniężne i gotówka

= wartość kapitału własnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury naukowej (1)

– FCFE

– FEFF

Wycena metodą DCF jest najczęściej stosowanymi technikami wyceny wartości przedsiębiorstwa. Wyróżniają je następujące cechy:

  • uwzględnienie wartości pieniądza w czasie
  • uniwersalny charakter-można je używać do wyceny pojedynczego aktywa, całego przedsiębiorstwa, grupy kapitałowej itd.
  • może być narzędziem do podejmowania decyzji strategicznych przedsiębiorstwa takich jak np. decyzji o wprowadzeniu strategii budowania wartości firmy (informacje o strategii budowania wartości firmy mogą Państwo znaleźć w kolejnym dokumencie do pobrania.

Wycena metodą DCF jest bardzo często proponowana naszym klientom w procesie wyceny wartości firmy.

Autor opracowania:

Marek B. Krzymiński

(1)-  Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, Praca zbiorowa pod redakcją Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego, wydawnictwo Poltext i Wycena i zarządzanie wartością firmy, Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Szablewskiego i Rafała Tuzimka, Poltext

(2)- Generowane przez spółkę i pochodzące z działalności operacyjnej dochody (przepływy FCFE), które są własnością właścicieli spółki. Przepływy są dyskontowane kosztem kapitału własnego.

(3)- Generowane przez spółkę i pochodzące z działalności operacyjnej dochody (przepływy FCFF), które są własnością zarówno właścicieli spółki, jak i właścicieli kapitału pożyczkowego (kredytobiorców i pożyczkodawców).

(4)-  Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, Praca zbiorowa pod redakcją Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego, wydawnictwo Poltext