Biznes Plan – Katamarany

METIS GROUP » 2017 » 05

Biznes Plan Katamarany

Biznes plan katamarany to projekt przygotowany dla Inwestora indywidualnego planującego zakup floty katamaranów w celu ich czarterowania w Chorwacji, Malediwach i Karaibach. Inwestor zlecił opracowanie biznes planu, aby zweryfikować swoje założenia biznesowo-kapitałowe. Na początku pracy otrzymaliśmy od Niego listę pytań na które chciałby uzyskać odpowiedź. Na podstawie pytań opracowaliśmy strukturę biznes planu.

Biznes Plan Katamarany

W pierwszym etapie prac wykonane zostało badanie rynku czarterowego. Poddano analizie ceny czarterowe ok. setki statków o parametrach zbliżonych do statków, które zamierzał kupić inwestor. Porównano również względem cen dwie lokacje, które inwestor wskazał jako docelowe miejsca stacjonowania. Dzięki zebranym informacjom mogliśmy wykonać wnikliwą analizę. Uzyskane w ten sposób informacje pomogły uwiarygodnić oczekiwane założenia inwestora dotyczące poziomu dochodowości. Ponadto szczegółowość tej analizy pozwoliła zwrócić uwagę inwestora na istotne elementy wyposażenia statku, które ten poziom podnoszą oraz określić relacje pomiędzy poszczególnymi parametrami statku a związanymi z nimi dochodami. Przygotowany przez METIS Group biznes plan nie tylko pomógł w uzyskaniu finansowania, ale również pomógł zoptymalizować przygotowywaną przez inwestora ofertę

W ramach naszej pracy świadczyliśmy również usługę doradztwa kredytowego ponieważ inwestycja miała zostać sfinansowana z kredytu bankowego. Jako doradca kredytowy przeprowadziliśmy szereg konsultacji z instytucjami finansowymi w celu uzyskania oferty kredytowej.

Biznes Plan Katamarany

Biznes plan Pango Polska
Biznes plan Pango Polska

Biznes plan kamienica ul. Niedziałkowskiego
Biznes plan zakup kamienicy ul. Niedziałkowskiego

Biznes plan zakup kamienicy ul. Niedziałkowskiego  to kolejny projekt który przygotowaliśmy dla pozn…

Biznes plan kamienica ul. Kraszewskiego-17
Biznes plan dla kamienicy ul. Kraszewskiego

Biznes plan dla kamienicy ul. Kraszewskiego to kolejny projekt który przygotowaliśmy dla poznańskiej…

Biznes plan kamienica ul. Prądzyńskiego
Biznes plan zakup udziałów w kamienicy

Biznes plan zakup udziałów w kamienicy ul. Prądzyńskiego to kolejny projekt który przygotowaliśmy dl…

Biznes plan kamienica ul. Wierzbięcice
Biznes plan kamienica ul. Wierzbięcice

Biznes plan kamienica ul. Wierzbięcice to kolejny projekt przygotowany dla poznańskiego dewelopera s…

Biznes plan zakup apartamentów
Biznes plan zakupu apartamentów

Biznes plan zakupu apartamentów polegał na opracowaniu analizy rynku najmów lokali apartamentowych o…

Biznes plan rewitalizacji kamienicy
Biznes plan rewitalizacji kamienicy

Biznes plan rewitalizacji kamienicy miał na celu przygotowanie procesu remontu budynku. Opracowana a…

Biznes plan budynek biurowy
Biznes plan budynek biurowy

Biznes plan budynek biurowy ul. Wspólna Poznań to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy komple…

Biznes plan budynek Biedronka
Biznes plan budynek Biedronka

Biznes plan budynek Biedronka Pyzdry to inwestycja przygotowana dla Inwestora specjalizującego się w…

Analiza opłacalności produkcji w Zakładzie Ceramiki Budowlanej

Analiza opłacalności produkcji w Zakładzie Ceramiki Budowlanej

Strategia rozwoju może również stanowić podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych

METIS GROUP » 2017 » 05

Analiza opłacalności produkcji

Analiza opłacalności produkcji- METIS Group wykonała zlecenie polegające na przeprowadzeniu analizy opłacalności wznowienia produkcji w dużym Zakładzie Ceramiki Budowlanej znajdującym się w południowo-wschodniej Polsce. Inwestor, planujący zakup tego zakładu, obecnie znajdującego się w stanie upadłości, zwrócił się do nas, abyśmy przygotowali kompleksowy dokument, który mógłby stanowić podstawę do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej inwestowania w ten zakup. Opracowana strategia rozwoju stanowiła zatem podstawę do podjęcia takiej decyzji, a w przypadku zgody inwestora na zaangażowanie się w projekt, również gotowy projekt dla rozpoczęcia działalności.

Analiza opłacalności produkcji – opis zakresu pracy

Badanie rynku

W pierwszym etapie prac wykonane zostało badanie polskiego rynku producentów ceramiki budowlanej. Przeprowadziliśmy wywiady z przedstawicielami blisko czterdziestu zakładów z siedzibami na terenie całej Polski. Następnie wyselekcjonowano kilkadziesiąt punktów handlujących materiałami budowlanymi, znajdujących się w promieniu 100 km od zakładu i zwrócono się do nich o przygotowanie ofert cenowych na wybrane produkty. Pozyskane w ten sposób informacje pozwoliły na stworzenie wiarygodnej analizy dotyczącej poziomu cen produktów, które inwestor zamierzał wytwarzać po zakupie zakładu. Ponadto mogliśmy dokładnie zanalizować funkcjonujące modele dystrybucji oraz stosowane rodzaje polityki cenowej. Każda dobra strategia rozwoju powinna zostać poprzedzona wszechstronną analizą rynku

Analiza działalności

W kolejnym etapie poddano analizie wszelkie aspekty związane z charakterem zakładu i związane z nimi szanse i zagrożenia dla działalności w przyszłości. Wzięto pod uwagę:

  • Położenie geograficzne – umiejscowienie zakładu na terenie Polski, położenie względem innych zakładów. Pod uwagę wzięto również najbliższą okolicę, w tym położenie źródeł zasobów.
  • Wyposażenie zakładu – wykonano wizję lokalną oraz poddano analizie dokumentację całego wyposażenia.
  • Dostępność zasobów – gdzie znajdują się dostawcy oraz czy istnieje zagrożenie związane z brakiem dostępności niektórych zasobów.
  • Metody produkcji – nawiązano kontakt z przedstawicielami Politechniki Poznańskiej w celu opracowania procesu produkcyjnego możliwego do przeprowadzenia na terenie zakładu. Otrzymany w ten sposób plan produkcji miał daleko idące konsekwencje dotyczące w szczególności poziomu kosztów, które produkcja w tym zakładzie będzie generować.
  • Praca badawcze – wzięto pod uwagę konieczność posiadania przez zakład własnego laboratorium badawczego. W tym celu nawiązano kontakt z firmami, które zajmują się organizacją tego typu placówek oraz zebrano oferty cenowe.
  • Pracownicy – poddano analizie lokalny rynek pracy oraz dostępność placówek szkoleniowych.
  • Zapotrzebowanie modernizacyjne – opracowano zestawienie nowych elementów niezbędnych do uruchomienia produkcji i prowadzenia działalności operacyjnej.
  • Koszty działalności operacyjnej – przebadano wnikliwie koszty materiałów, wynagrodzeń pracowników, energii i wiele innych. Następnie wprowadzono je do szczegółowego modelu finansowego uwzględniającego założony proces produkcji i model działalności, w tym dystrybucji.
  • Marketing – uwzględniono czynniki negatywne związane z brakiem rozpoznawalnej marki oraz koszty jej stworzenia i promowania. Opracowano harmonogram marketingowy, zawierający wszelkie czynności i ich koszty niezbędne do osiągnięcia dobrej pozycji konkurencyjnej.

Dobra strategia rozwoju powinna przewidywać wszystkie szanse i zagrożenia dla działalności

Zebrane w poprzednich etapach informacje pozwoliły na przejście do ostatniej fazy opracowania jaką była analiza finansowa. Dzięki wnikliwości w pozyskiwaniu informacji uzyskana analiza cechowała się bardzo wysokim stopniem realności w zakresie prognozy finansowej dotyczącej etapu po uruchomieniu działalności operacyjnej przez zakład. Prognoza przedstawiała wszystkie wskaźniki istotne z punktu widzenia inwestora.

Analiza opłacalności produkcji – inne realizacje

Analiza opłacalności produkcji w Zakładzie Ceramiki Budowlanej
Analiza opłacalności produkcji w Zakładzie Ceramiki Budowlanej

Strategia rozwoju może również stanowić podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych Analiza opła…

Biznes Plan Park Handlowo-usługowy

METIS GROUP » 2017 » 05

Biznes Plan Park Handlowo-usługowy

Biznes Plan park handlowo-usługowy w Białej Podlaskiej został przygotowany 26 kwietnia bieżącego roku. Projekt jest aktualnie na etapie realizacji budowlanej. Celem naszej pracy było przygotowanie kompleksowego biznes planu dla potrzeb pozyskania kredytu dla inwestycji. W trakcie wykonanej pracy dokonano kompleksowej analizy ryzyka inwestycyjnego wynikającego z procesu budowlanego realizacji inwestycji. Częściowo pominięto etap analizy formalno-prawnej i administracyjnej z uwagi na fakt, że dla inwestycji uzyskano już warunki przyłączeniowe i pozwolenie na budowę. Dla formalności sprawdzono zapisy we wspomnianych wcześniej dokumentach, aby ocenić zakres prac dodatkowych i koszt ich realizacji.

Biznes Plan Park Handlowo-usługowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy jest ważną częścią Biznes Planu

Ważną częścią pracy nad biznes planem jest przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego całego projektu. Taki harmonogram uwzględnia wszystkie nakłady finansowe takie jak: koszt nieruchomości, projektu architektonicznego, budowlane, inwestora zastępczego, administracyjne i inne. Kosztorys procesu budowy to za mało, aby można było realnie ocenić koszt finansowy projektu. W trakcie przygotowania harmonogramu należy zweryfikować wszystkie zapisy umów z dostawcami usług, aby trafnie zaplanować transze kredytu w poszczególnych miesiącach realizacji inwestycji. Ważną częścią pracy w trakcie przygotowania analizy finansowej jest wyznaczenie wartości  VAT-u od kosztów. Jeszcze rok temu niniejsza wartość byłaby kredytowana przez drugą linię kredytową. W świetle ustawy o odwróconym vacie rozliczenie stwarza wiele wątpliwości, które zostały zweryfikowane w wyniku współpracy z doradcą podatkowym.

Dobry Biznes Plan ułatwia pozyskanie finansowania

Warto zaznaczyć, że koszty finansowe są składnikiem budżetu inwestycji, ale nie są wliczane jako wkład własny do wartości kredytowania. Dlatego też udział kapitału własnego i kredytowego jest rozliczony w udziale procentowym na podstawie wartości budżetu po odjęciu kosztów finansowych (w tym prowizja za udzielenie kredytu, prowizja za wcześniejszą spłatę, odsetki od kredytu podczas budowy (karencji), odsetki od kredytu podczas procesu realizacji inwestycji). Przejrzyste i rzetelne zaprezentowanie wyników pracy ma na celu ułatwienie zadania analitycznego pracownikom banku w trakcie pracy analitycznej. Efektem jest uzyskanie kredytu inwestycyjnego

Biznes Plan Park Handlowo-usługowy – inne realizacje

Biznes plan budynek Biedronka
Biznes plan budynek Biedronka

Biznes plan budynek Biedronka Pyzdry to inwestycja przygotowana dla Inwestora specjalizującego się w…

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów
Biznes plan obiekt handlowy Rzgów

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów to nazwa projektu doradczego którego celem było opracowanie komple…

Biznes plan Biedronka Godziesze
Biznes plan Biedronka Godziesze

Biznes plan Biedronka Godziesze to łatwy projekt przygotowany dla stałego klienta realizującego inwe…

Biznes plan Biedronka i park handlowy
Biznes plan Biedronka i park handlowy

Biznes plan Biedronka i park handlowy Rokietnica został opracowany dla inwestora posiadającego kilku…

Biznes plan Park handlowy Kalisz
Biznes plan Park handlowy Kalisz

Biznes plan Park handlowy Kalisz to projekt przygotowany dla prywatnego inwestora planującego realiz…

Biznes plan park handlowy Niemcy
Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit
Biznes plan galeria handlowa Ziemowit

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii budynków handlowo-…

Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego
Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego

Biznes plan budynek handlowy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi to kolejny projekt który zrealizowa…

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzup…

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy Sobótka to nazwa kolejnego projektu parku handlowego dla którego…