ETAP V: Prognoza SWOT

Etap 5: Analiza SWOT
METIS GROUP » 2020

ETAP V: Prognoza SWOT

ETAP V: Prognoza SWOT, czyli potocznie nazywana analiza SWOT, która odnosi się do wyznaczenia szans i zagrożeń aktualnie występujących na rynku (w środowisku konkurencyjnym). Prognoza w analizie SWOT odnosi się do wyznaczenia szans i zagrożeń które aktualnie istnieją na rynku, ale także te które mogą powstać w przyszłości. Kwintesencją pracy na modelu SWOT jest chęć przewidzenia tego co może spotkać spółkę/inwestycję w przyszłości. Na podstawie tej prognozy możemy oszacować stopień ryzyka inwestycyjnego. Prognoza w tym zakresie wpisuje się w powiedzenie: „gdy się chmurzy weź ze sobą na spacer parasol”. Podobnie jest na rynku. Gdy wzrasta konkurencja, marże spadają to należy się przygotować do przyszłości odpowiednio modelując biznes. Ta część pracy jest bardzo istotna w trakcie opracowania biznes planu.

Do najważniejszych elementów pracy w tej części biznes planu to:

 • Analiza modelu SWOT- silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.  Ocena ich przez pryzmat dziewięciu obszarów tworzących model biznesowy firmy.
 • Określenie szans na rynku w formie realnych sytuacji wynikających z analizy strategicznej oraz sposobu ich wykorzystania w trakcie realizacji inwestycji.
 • Analiza szans na rynku, która są jedynie hipotetyczną sytuacją, a ich wykorzystanie stanowi potencjał inwestycyjny.
 • Określenie realnych zagrożeń na rynku z którymi będzie trzeba się zmierzyć w trakcie realizacji inwestycji oraz sposób im przeciwdziałaniu. Określenie procedur alarmowych/analizy ryzyka.
 • Analiza silnych stron przedsiębiorstwa i inwestycji oraz najważniejszych obszarów rozwoju, które powinny zostać osiągnięte w trakcie realizacji projektu.
 • Analiza słabych stron przedsiębiorstwa i inwestycji na etapie przygotowania oraz metody ich usunięcia w trakcie procesu budowania przewagi konkurencyjnej.

Twój doradca finansowy- aktualności

Nowe biuro METIS GROUP ul. Polska
Nowe biuro METIS GROUP

Zapraszamy do nowego biura METIS GROUP sp. z o.o. na ul. Polska 15, 60- 595 Poznań. Nowe biuro, ale …

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie
Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie, istnieje bardzo dużo metod wyceny przedsiębiorstw. Met…

Wycena metodą dochodową
Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – Metoda dochodowa …

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel?

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel? Wycena wartości służy różnym jednostką w zależ…

METIS GROUP sp. z o.o. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy 1
Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP

Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP został przygotowany z myślą o klientach którzy chcą…

ETAP VIII: Opracowanie analizy finansowej statycznej i dynamicznej.

Analiza finansowa inwestycji
METIS GROUP » 2020

ETAP VIII: Opracowanie analizy finansowej statycznej i dynamicznej.

ETAP VIII: Opracowanie analizy finansowej statycznej i dynamicznej oraz analizy wrażliwości inwestycji na zmiany najważniejszych pozycji kosztowych oraz przychodowych. W analizie finansowej najważniejsze jest realne przedstawienie przyszłości firmy/inwestycji pozostawiając emocje na boku, porzucając „hura optymizm” i podchodząc do projektu „na poważnie”. Przyjęcie błędnych założeń na tym etapie może doprowadzić do powstanie problemów w trakcie realizacji, a z czasem ich nawarstwianie. Dlatego też w trakcie opracowania analizy finansowej do biznes planu warto przeanalizować różne scenariusze (harmonogramy) realizacji projektu. Do tych scenariuszy warto przygotować odpowiednie analizy finansowe. Dopiero wtedy ocenić który jest najbardziej prawdopodobny.

 • Opisanie źródeł kosztów.
 • Zebranie ofert od conajmniej trzech firm stanowiących źródło kosztów.
 • Opracowanie analizy statycznej kosztów. Określenie kosztu jednostkowego i procentowego udziału każdej pozycji w całości kosztów.
 • Analiza możliwości negocjacyjnych i celów cenowych. (również wspieramy proces negocjacji).
 • Opisanie źródeł przychodów.
 • Opracowanie analizy statycznej przychodów na podstawie określonych w strategii marketingowej wartości cenowych.
 • Opracowanie analizy dynamicznej kosztów. (analiza dynamiczna uwzględnia czas w procesie inwestycyjnym).
 • Opracowanie analizy dynamicznej przychodów.
 • Wyznaczenie trzech scenariuszy wzrostu/zmiany efektywności sprzedaży.
 • Opracowanie analizy wrażliwości kosztów i przychodów. (najczęściej są to trzy scenariusze).
 • Przygotowanie realnej analizy finansowej realizacji inwestycji z określeniem odchyleń od określonych celów finansowych.
 • Rozliczenie Vat-u kosztów i przychodów.
 • Przygotowanie analizy wskaźnikowej inwestycji.
 • Opracowanie rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Twój doradca finansowy- aktualności

Nowe biuro METIS GROUP ul. Polska
Nowe biuro METIS GROUP

Zapraszamy do nowego biura METIS GROUP sp. z o.o. na ul. Polska 15, 60- 595 Poznań. Nowe biuro, ale …

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie
Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie, istnieje bardzo dużo metod wyceny przedsiębiorstw. Met…

Wycena metodą dochodową
Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – Metoda dochodowa …

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel?

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel? Wycena wartości służy różnym jednostką w zależ…

METIS GROUP sp. z o.o. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy 1
Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP

Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP został przygotowany z myślą o klientach którzy chcą…

Etap IX: Harmonogram realizacji

METIS GROUP » 2020

Etap IX: Harmonogram realizacji

Etap IX: Harmonogram realizacji , czyli harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji to jeden z najważniejszych dokumentów powstałych w efekcie pracy nad biznes planem. Harmonogram powinien czytelnie prezentować sposób realizacji inwestycji oraz termin rozpoczęcia i zakończenia wszystkich działań realizowanych na każdym etapie pracy. Jeżeli np. w 2 kwartale realizacji inwestycji powinni być sprzedanych 35% mieszkań przy zaangażowaniu budżetu marketingowego na poziomi 50% budżetu oraz budowa na etapie 45% realizacji to takie informacje należy wyczytać z harmonogramu rzeczowo finansowego.

Warto zwrócić uwagę, że w trakcie realizacji inwestycji należy wprowadzać do harmonogramu komentarze na temat rzeczywistej skuteczności realizacji celu.

 • Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji, który jest spójny z przepływami pieniężnymi z inwestycji.
 • Przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacji celów inwestycyjnych z wyszczególnieniem kosztów i przychodów.
 • Wyznaczenie terminów kontrolnych.

Twój doradca finansowy- aktualności

Nowe biuro METIS GROUP ul. Polska
Nowe biuro METIS GROUP

Zapraszamy do nowego biura METIS GROUP sp. z o.o. na ul. Polska 15, 60- 595 Poznań. Nowe biuro, ale …

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie
Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie, istnieje bardzo dużo metod wyceny przedsiębiorstw. Met…

Wycena metodą dochodową
Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – Metoda dochodowa …

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel?

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel? Wycena wartości służy różnym jednostką w zależ…

METIS GROUP sp. z o.o. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy 1
Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP

Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP został przygotowany z myślą o klientach którzy chcą…

ETAP VI: Wyznaczenie pozycji strategicznej firmy oraz celów strategicznych

Pozycja strategiczna wizja, misja, cele
METIS GROUP » 2020

ETAP VI: Wyznaczenie pozycji strategicznej firmy oraz celów strategicznych

ETAP VI: Wyznaczenie pozycji strategicznej firmy oraz celów strategicznych to etap w którym wybiegamy w przyszłość. Wyznaczamy w tej części cele które spółka ma zrealizować w trakcie realizacji inwestycji oraz rozwoju w zakresie innych projektów. Wyznaczone cele powinny być realne, określone względem osi czasu, mieć określony budżet oraz przypisane osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Ważnym elementem pracy nad strategią w przypadku inwestycji deweloperskiej jest strategia marketingowa- Marketing MIX. W tej części pracy również wyznaczamy narzędzia marketingowe jakie należy zastosować, aby sprzedać wszystkie produkty inwestycji. Niniejszy etap przygotowania biznes planu w dużym stopniu wpływa na wszystkie kolejne etapy w tym w szczególności na analizę finansową.

Najważniejsze zadania w trakcie realizowania celu.

 • Określenie pozycji strategicznej firmy i inwestycji na podstawie modelu SPACE.
 • Wyznaczenie rekomendacji strategicznych.
 • Określenie celów strategicznych.
 • Wyznaczenie segmentów klientów na rynku. Określenie jakie są potrzeby i oczekiwania poszczególnych grup docelowych klientów.
 • Przeprowadzenie wyceny poszczególnych grup klientów.
 • Określenie grupy docelowej klientów, która wykazuje największy potencjał i grup pobocznych.- Wyznaczenie celu na rynku.
 • Pozycjonowanie oferty na rynku wykorzystując modelu 4Ps lub 7Ps.
 • Określenie wartości oferty.
 • Wyznaczenie narzędzi promocji firmy np.: foldery, strona www, pozycjonowanie, reklama billboardowa, reklama w mediach, publikacje sponsorowane w magazynach branżowych, gadgety promocyjne itd.
 • Wyznaczenie budżetu realizacji strategii marketingowej w stosunku do grup docelowych klientów i rekomendowanych narzędzi promocji.
 • Opracowanie harmonogramu realizacji strategii marketingowej.
 • Określenie efektów ekonomicznych realizacji strategii.

Twój doradca finansowy- aktualności

Nowe biuro METIS GROUP ul. Polska
Nowe biuro METIS GROUP

Zapraszamy do nowego biura METIS GROUP sp. z o.o. na ul. Polska 15, 60- 595 Poznań. Nowe biuro, ale …

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie
Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie, istnieje bardzo dużo metod wyceny przedsiębiorstw. Met…

Wycena metodą dochodową
Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – Metoda dochodowa …

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel?

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel? Wycena wartości służy różnym jednostką w zależ…

METIS GROUP sp. z o.o. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy 1
Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP

Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP został przygotowany z myślą o klientach którzy chcą…

Etap IV: Zaprojektowanie modelu biznesowego.

Etap IV: Zaprojektowanie modelu biznesowego.

Etap IV: Zaprojektowanie modelu biznesowego odnosi się do sposobu prowadzenia działalności operacyjnej dzisiaj i w przyszłości. Dlaczego należy zaprojektować model biznesowy spółki lub inwestycji? Otóż po przeprowadzeniu analizy rynku i analizy konkurencji można dojść do wniosku, że rywale inaczej/lepiej prowadzą działalność od nas. Wtedy należy zmienić sposób prowadzonej działalności poprzez np.: zmienę organizacji pracy, wprowadzenie nowych systemów informatycznych, zatrudnienie dodatkowych pracowników, zmianę metody prowadzenia działań promocyjnych i inne działania. Biznes plan jest przygotowany z myślą o rozwoju inwestycji oraz firmy.

Najważniejsze działania wykonane w tym zakresie:

 • ZASOBY: Wyznaczenie zasobów w które należy zainwestować lub których zakup będzie źródłem przewagi konkurencyjnej.
 • PARTNERZY BIZNESOWI: Opisanie wszystkich grup partnerów biznesowych, którzy mają aktualnie lub mogą mieć udział w przyszłości w rozwoju konkurencyjności firmy.
 • DOSTAWCY: Wyznaczenie i opisanie dostawców i nawiązanie z nimi współpracy. Wyznaczenie jak dostawcy wpływają na jakość oferty i możliwości konkurowania.
 • DYSTRYBUCJA: Wymienienie i opisanie kanałów dystrybucyjnych, które aktualnie są stosowane i grupy docelowej klientów.
 • RELACJE Z KLIENTAMI: Opisanie aktualnego sposobu budowania relacji z klientami. Kierunków rozwoju relacji z aktualnymi i przyszłymi klientami.
 • WARTOŚĆ OFERTY: Wyznaczenie wartości oferty. Jest to warto ceniona przez klientów dzisiaj i perspektyw rozwoju firmy po realizacji inwestycji.
 • Opracowanie obszarów rozwoju modelu biznesowego oraz ich wpływu na poprawę konkurencyjności modelu biznesowego (atrakcyjności firmy).
 • Wyznaczenie działań realizujących kierunki rozwoju oraz ich budżetu.
 • Opracowanie harmonogramu realizacji celów i terminów kontrolnych.
 • Analiza źródeł kosztów i przychodów. Wyznaczenie celów w stosunku do tych dwóch obszarów.
 • Opisanie wszystkich kluczowych działań, które firma powinna rozwinąć lub udoskonalić.

ETAP III: Analiza środowiska konkurencyjnego

Diagnoza strategiczna rynku
METIS GROUP » 2020

ETAP III: Analiza środowiska konkurencyjnego

ETAP III: Analiza środowiska konkurencyjnego to część biznes planu której celem jest przeanalizowanie konkurencji w kontekście ich działalności na rynku. W tym zakresie można poddać analizie takie elementy jak ilość realizowanych projektów, cena sprzedaży mieszkań, zróżnicowanie mieszkań, stosowane metody promocji oferty, jakość wykonania budynku i inne. Wszystkie wnioski wyciągnięte z analizy konkurencji powinny zostać wykorzystane do opracowania metody budowania konkurencyjności spółki lub inwestycji.

Do najważniejszych elementów pracy w tym zakresie należą:

 • Przeanalizowanie czynników tworzących konkurencyjność oferty z punktu widzenia klienta.
 • Omówienie ze Zleceniodawcą konkurencyjności konkurencji i propozycji stworzenia przewagi konkurencyjnej dla inwestycji.
 • Zaprezentowanie działań, które doprowadzą do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.
 • Opracowanie harmonogramu budowania/rozwoju konkurencyjności firmy.
 • Wyznaczenie budżetu (kosztu) realizacji konkurencyjności. Należy w tym miejscu przeanalizować jak wydatki na rozwój konkurencyjności wpłyną na wydatki zysk, marże, cenę sprzedaży mieszkań i inne aspekty finansowe.
 • Opracowanie prognoz finansowych- efektów ekonomicznych realizacji przewagi konkurencyjnej na podstawie wcześniej zaprezentowanych rekomendacji.

Twój doradca finansowy- aktualności

Nowe biuro METIS GROUP ul. Polska
Nowe biuro METIS GROUP

Zapraszamy do nowego biura METIS GROUP sp. z o.o. na ul. Polska 15, 60- 595 Poznań. Nowe biuro, ale …

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie
Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie, istnieje bardzo dużo metod wyceny przedsiębiorstw. Met…

Wycena metodą dochodową
Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – Metoda dochodowa …

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel?

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel? Wycena wartości służy różnym jednostką w zależ…

METIS GROUP sp. z o.o. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy 1
Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP

Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP został przygotowany z myślą o klientach którzy chcą…

ETAP II: Analiza strategiczna rynku i konkurencji

Diagnoza strategiczna rynku
METIS GROUP » 2020

ETAP II: Analiza strategiczna rynku i konkurencji

ETAP II: Analiza strategiczna rynku i konkurencji to etap którego celem jest ocena rynku w kontekście szans i zagrożeń dla prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności biznesowej. Nie możliwości aby wyznaczyć realne cele strategiczne, plan prowadzenia inwestycji czy też koszty przez przeprowadzenia analizy w tym zakresie. Chociażby analiza kosztu dostawy usług ma duże znaczenie dla jakości biznes planu.

Najważniejsze etapy pracy w trakcie przeprowadzenia analizy strategicznej to:

 • Analiza uwarunkowań mikroekonomicznych (bariery wejścia na rynek, konkurencji, wpływu klientów na firmę, udziału dostawców w tworzenie konkurencyjności oferty i negatywnego wpływu ofert substytucyjnych- 40 czynników analizy)
 • Analiza uwarunkowań makroekonomicznych (politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych- 24 czynniki analizy).
 • Analiza konkurencyjności firm funkcjonujących na rynku (konkurencyjność marketingowa i biznesowa- 16 czynników).
 • Podsumowanie wniosków z analizy strategicznej. Opracowanie opisu rekomendacji strategicznych i wniosków, które następnie muszą zostać wykorzystane na etapie przygotowania konkurencyjności inwestycji i prognoz finansowych.

Twój doradca finansowy- aktualności

Nowe biuro METIS GROUP ul. Polska
Nowe biuro METIS GROUP

Zapraszamy do nowego biura METIS GROUP sp. z o.o. na ul. Polska 15, 60- 595 Poznań. Nowe biuro, ale …

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie
Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie, istnieje bardzo dużo metod wyceny przedsiębiorstw. Met…

Wycena metodą dochodową
Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – Metoda dochodowa …

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel?

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel? Wycena wartości służy różnym jednostką w zależ…

METIS GROUP sp. z o.o. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy 1
Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP

Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP został przygotowany z myślą o klientach którzy chcą…

Wycena firm | METIS GROUP
Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw

Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw zakładają, że przedmiotem wyceny są poszczególne składniki m…

Jaki jest cel opracowania biznes planu?

Jaki jest cel opracowania biznes planu? Otóż, całkowicie naturalna jest czynność przygotowania się d…

Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego
Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego? 

Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego? -pytanie jest zaskakująco proste. Każdy…

Program funkcjonalno-użytkowy

METIS GROUP » 2020

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy to podstawowe opracowanie opisujące inwestycję pod kątek funkcji, wykorzystanej technologii budowy, założeń czasowych realizacji która następnie mają zostać uwzględnione w projekcie architektonicznym. Jest on przygotowany na podstawie analizy projektów konkurencyjnych i warunków opisanych w Decyzji o warunkach zabudowy.

Program funkcjonalno-użytkowy określa oczekiwania Zleceniodawcy na temat zadania budowlanego np.: struktura budynku, struktura mieszkań, wielkość mieszkań, elementy wykończenia budynku, wykorzystane materiały, przeznaczenia wykonywanych robót, wymagania techniczne, wymagania finansowe, materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne itd. Niniejszy dokument stanowi podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Program funkcjonalny jest w pewnym stopniu wstępem do opracowania biznes planu.

Efektem pracy nad programem funkcjonalno-użytkowym jest:

 • Opis inwestycji jej parametrów technicznych, struktury budynku, przewidzianych powierzchni wspólnych.
 • Charakterystyka budynku w tym struktury klatek schodowych i ich wykończenie, struktury mieszkań, opis funkcjonalności mieszkań. Wyszczególnienie założeń organizacyjnych mieszkań i przykładowe rzuty przygotowane na podstawie analizy rynku najszybciej sprzedawanych mieszkań na rynku.
 • Opis techniczny budynku, wykorzystanych materiałów wykończeniowych i innych parametrów technicznych, które wpływają na koszt realizacji inwestycji.
 • Opis modelu biznesowego inwestycji, grupy docelowej klientów i tożsamości inwestycji oczekiwanej przez Zleceniodawcę. Niniejszy opis jest podstawą opracowania projektu architektonicznego.
 • Opis planu zagospodarowania terenu i przewidzianych na nim funkcji.

Aktualności i realizacje

Nowe biuro METIS GROUP ul. Polska
Nowe biuro METIS GROUP

Zapraszamy do nowego biura METIS GROUP sp. z o.o. na ul. Polska 15, 60- 595 Poznań. Nowe biuro, ale …

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie
Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie, istnieje bardzo dużo metod wyceny przedsiębiorstw. Met…

Wycena metodą dochodową
Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – Metoda dochodowa …

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel?

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel? Wycena wartości służy różnym jednostką w zależ…

METIS GROUP sp. z o.o. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy 1
Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP

Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP został przygotowany z myślą o klientach którzy chcą…

Wycena firm | METIS GROUP
Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw

Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw zakładają, że przedmiotem wyceny są poszczególne składniki m…

Jaki jest cel opracowania biznes planu?

Jaki jest cel opracowania biznes planu? Otóż, całkowicie naturalna jest czynność przygotowania się d…

Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego
Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego? 

Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego? -pytanie jest zaskakująco proste. Każdy…

ETAP I: Wyznaczenie struktury i zakresu biznes planu.

ETAP I: Wyznaczenie struktury i zakresu biznes planu.
METIS GROUP » 2020

ETAP I: Wyznaczenie struktury i zakresu biznes planu.

ETAP I: Wyznaczenie struktury i zakresu biznes planu, to wstęp do pracy nad biznes planem. Na tym etapie pracy analizujemy nieruchomość, oczekiwania i potrzeby Zleceniodawcy. Naszym celem jest przedstawienie możliwości w zakresie współpracy oraz metody ich realizacji.

 • Analiza potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy.
 • Analiza nieruchomości na której ma być prowadzona inwestycja pod kontem formalno-prawnym, biznesowym, technicznym i finansowym.
 • Analiza koncepcji architektonicznej (jeżeli inwestor posiada) i programu funkcjonalno-użytkowego.
 • Opracowanie i zaprezentowanie propozycji współpracy z uwzględnieniem wyznaczonych celów.
 • Analiza możliwości inwestycyjnych (finansowych i organizacyjnych) Zleceniodawcy.
 • Przygotowanie harmonogramu pracy nad biznes planem i zatwierdzenie go przez Zleceniodawcę.
 • Podpisanie umowy o dzieło oraz umowy o zachowaniu poufności w stosunku do wszystkich materiałów/informacji przekazywanych przez Zleceniodawcę.

Twój doradca finansowy- aktualności

Nowe biuro METIS GROUP ul. Polska
Nowe biuro METIS GROUP

Zapraszamy do nowego biura METIS GROUP sp. z o.o. na ul. Polska 15, 60- 595 Poznań. Nowe biuro, ale …

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie
Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie, istnieje bardzo dużo metod wyceny przedsiębiorstw. Met…

Wycena metodą dochodową
Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – Metoda dochodowa …

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel?

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel? Wycena wartości służy różnym jednostką w zależ…

METIS GROUP sp. z o.o. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy 1
Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP

Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP został przygotowany z myślą o klientach którzy chcą…

Wycena firm | METIS GROUP
Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw

Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw zakładają, że przedmiotem wyceny są poszczególne składniki m…

Jaki jest cel opracowania biznes planu?

Jaki jest cel opracowania biznes planu? Otóż, całkowicie naturalna jest czynność przygotowania się d…

Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego
Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego? 

Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego? -pytanie jest zaskakująco proste. Każdy…

Biznes Plan inwestycja deweloperska

Biznes Plan inwestycja deweloperska
METIS GROUP » 2020

Biznes Plan inwestycja deweloperska

Opracowaliśmy kompleksowy biznes plan inwestycja deweloperska przy ulicy Polnej w Poznaniu. Inwestycja mieszkaniowa znajduje się na narożniku ulicy Polnej i Szamarzewskiego. Na małej działce o powierzchni 275 mkw został zaprojektowany budynek mieszkalny wielorodzinny. Naszym zadaniem było opracowanie biznes planu i przeprowadzenie wstępnych konsultacji z bankami na temat możliwości finansowania.

Doradca kredytowy w inwestycji deweloperskiej

Celem doradcy kredytowego jest przygotowanie inwestycji, aby była ona finansowalna przez Bank. Najlepszym źródłem finansowania inwestycji deweloperskiej jest bank więc należy dołożyć wszelkich starań, abyinwestycjba była jak najlepiej przygotowana w aplikacji bankowej. Warto dodać w tym miejscu komentarz, że bank jest najtańszym i najbezpieczniejszym źródłem finansowania inwestycji. Jeżeli inwestor spali wszystkie drogi w bankach wtedy pozostają jedynie droższe i bardziej ryzykowne opcje. Naszym celem jest pozyskanie finansowania na najkorzystniejszych dla Inwestora warunkach!

Biznes Plan inwestycja deweloperska – inne realizacje

Biznes plan zakup apartamentów
Biznes plan zakupu apartamentów

Biznes plan zakupu apartamentów polegał na opracowaniu analizy rynku najmów lokali apartamentowych o…

Biznes Plan inwestycja deweloperska
Biznes Plan inwestycja deweloperska

Opracowaliśmy kompleksowy biznes plan inwestycja deweloperska przy ulicy Polnej w Poznaniu. Inwestyc…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź
Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź to kolejna nasza realizacja w mieście słynącym z włókiennic…

Biznes plan inwestycja apartamentowa
Biznes plan inwestycja apartamentowa

Biznes plan inwestycja apartamentowa to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy pełną dokumentac…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa został przygotowany dla inwestora o dużym doświadczeniu…

Biznes plan osiedle mieszkaniowe
Biznes plan osiedle mieszkaniowe

Biznes plan osiedle mieszkaniowe Jarocin Biznes plan osiedle mieszkaniowe Jarocin to kolejny projekt…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa

Biznes plan Inwestycja mieszkaniowa Balonowa to projekt deweloperski przygotowany dla firmy dewelope…

Biznes plan inwestycji deweloperskiej
Biznes plan inwestycji deweloperskiej

Biznes plan inwestycji deweloperskiej został przygotowany dla poznańskiej firmy deweloperskiej Terra…

Inwestycja mieszkaniowa Chorzów METIS GROUP
Biznes Plan Inwestycja Mieszkaniowa Chorzów

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna Chorzów to projekt doradczy, którego celem było ko…

Biznes plan inwestycji mieszkaniowej

Biznes plan inwestycji mieszkaniowej Brwinów to kolejny projekt doradczy przygotowany dla firmy dewe…

Biznes plan inwestycja wielorodzinna

Biznesplan inwestycja wielorodzinna Biznes plan inwestycja wielorodzinna Swarzędz dla Inwestycja Mie…

Inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna ul. Rembertowska METIS GROUP
Biznes plan osiedle mieszkaniowe wielorodzinne

Biznes plan osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Poznaniu przy ulicy Rembertowskiej to kolejna reali…

Inwestycja mieszkaniowa z uslugami w parterze ul. Sikorskiego
Biznes plan budynek mieszkaniowy

Biznes plan budynek mieszkaniowy wielorodzinny z usługami w parterze to kolejna inwestycja zrealizow…

Osiedle Cynamonowe METIS GROUP
Biznes plan Osiedle mieszkaniowe Jaworzno

Biznes plan Osiedle mieszkaniowe Jaworzno- w styczniu 2016 roku przygotowaliśmy biznes plan dla inwe…