PRZYGOTOWUJEMY BIZNES PLANY

DLA FIRM I INWESTYCJI

Poznaj nasz zakres działania!

KORZYŚCI Z PRZYGOTOWANIA BIZNES PLANU

Profesjonalne przygotowanie inwestycji obniża ryzyko jej realizacji! 

Ocena ryzyka wejścia na rynek

Ocena ryzyka wejścia na rynek poprzez przeanalizowanie wszystkich szans i zagrożeń na rynku i opracowanie mapy ryzyka.

Wyznaczenie konkurencyjności marketingowej i biznesowej

oraz przygotowanie planu ich realizacji wykorzystując wiedzę, umiejętności, zasoby, procesy i inne czynniki.

Zaprojektowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji

który jest realnym scenariuszem realizacji inwestycji.

Wyznaczenie narzędzi do zarządzania inwestycją

są to: cele, zadania, odpowiedzialności, mierniki efektywności pracy, budżet oraz efekty ekonomiczne realizacji celów.

Opracowanie planu marketingowego

czyli metody nawiązywania kontaktów z klientami, utrwalania z nimi relacji oraz planu dostosowania oferty do potrzeb różnych grup klientów.

Analiza finansowa kosztów i przychodów

czyli modelowanie pozycji kosztów i przychodów w stosunku do rodzaju działalności i metody tworzenia konkurencyjności. Analiza efektywności finansowej z uwzględnieniem czasu, analiza wskaźnikowa i ostatecznie analiza wrażliwości inwestycji.

NASZA PRACA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA BIZNES PLANU

Jakie czynności wykonujemy, aby osiągnąć wyznaczone cele! 

 • Struktura biznes planu

 • Analiza strategiczna rynku

 • Wyznaczenie przewagi konkurencyjnej

 • Zaprojektowanie modelu biznesowego

 • Strategia marketingowa

 • Analiza finansowa inwestycji

 • Harmonogram

 • Prognoza rynku

ETAP I: Wyznaczenie struktury i zakresu biznes planu.

 • Analiza potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy.
 • Opracowanie i zaprezentowanie propozycji współpracy z uwzględnieniem wyznaczonych celów.
 • Analiza możliwości inwestycyjnych Zleceniodawcy.
 • Przygotowanie harmonogramu pracy nad biznes planem i zatwierdzenie go przez Zleceniodawcę. Podpisanie umowy o dzieło oraz umowy o poufności wszystkich materiałów/informacji przekazywanych przez Zleceniodawcę.

ETAP II: Analiza strategiczna rynku i konkurencji (wyznaczenie szans i zagrożeń dla inwestycji).

 • Analiza uwarunkowań mikroekonomicznych (bariery wejścia na rynek, konkurencji, wpływu klientów na firmę, udziału dostawców w tworzenie konkurencyjności oferty i negatywnego wpływu ofert substytucyjnych- 40 czynników analizy)
 • Analiza uwarunkowań makroekonomicznych (politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych- 24 czynniki analizy).
 • Analiza konkurencyjności firm funkcjonujących na rynku (konkurencyjność marketingowa i biznesowa- 16 czynników).
 • Podsumowanie wniosków z analizy strategicznej. Opracowanie opisu rekomendacji strategicznych i wniosków, które następnie muszą zostać wykorzystane na etapie przygotowania konkurencyjności inwestycji i prognoz finansowych.

ETAP III: Wyznaczenie przewagi konkurencyjnej inwestycji.

 • Przeanalizowanie czynników tworzących konkurencyjność oferty z punktu widzenia klienta.
 • Omówienie ze Zleceniodawcą konkurencyjności konkurencji i propozycji stworzenia przewagi konkurencyjnej dla inwestycji.
 • Zaprezentowanie działań, które doprowadzą do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, harmonogramu oraz kosztu ich realizacji.
 • Opracowanie prognoz finansowych- efektów ekonomicznych realizacji przewagi konkurencyjnej na podstawie wcześniej zaprezentowanych rekomendacji.

Etap IV: Zaprojektowanie modelu biznesowego.

 • ZASOBY: Wyznaczenie zasobów w które należy zainwestować lub których zakup będzie źródłem przewagi konkurencyjnej.
 • PARTNERZY BIZNESOWI: Opisanie wszystkich grup partnerów biznesowych, którzy mają aktualnie lub mogą mieć udział w przyszłości w rozwoju konkurencyjności firmy.
 • DOSTAWCY: Wyznaczenie i opisanie dostawców i nawiązanie z nimi współpracy. Wyznaczenie jak dostawcy wpływają na jakość oferty i możliwości konkurowania.
 • DYSTRYBUCJA: Wymienienie i opisanie kanałów dystrybucyjnych, które aktualnie są stosowane i grupy docelowej klientów.
 • RELACJE Z KLIENTAMI: Opisanie aktualniego sposobu budowania relacji z klientami. Kierunków rozwoju relacji z aktualnymi i przyszłymi klientami.
 • WARTOŚĆ OFERTY: Wyznaczenie wartości oferty, która jest ceniona przez klientów dzisiaj i perspektyw jej rozwoju po realizacji inwestycji.
 • Opracowanie obszarów rozwoju modelu biznesowego oraz ich wpływu na poprawę konkurencyjności modelu biznesowego (atrakcyjności firmy).
 • Wyznaczenie działań realizujących kierunki rozwoju oraz ich budżetu.
 • Opracowanie harmonogramu realizacji celów i terminów kontrolnych.
 • Analiza źródeł kosztów i przychodów. Wyznaczenie celów w stosunku do tych dwóch obszarów.
 • Opisanie wszystkich kluczowych działań, które firma powinna rozwinąć lub udoskonalić.

ETAP V: Określenie założeń strategii marketingowej.

 • Wyznaczenie segmentów klientów na rynku. Określenie jakie są potrzeby i oczekiwania poszczególnych grup docelowych klientów.
 • Przeprowadzenie wyceny poszczególnych grup klientów.
 • Określenie grupy docelowej klientów, która wykazuje największy potencjał i grup pobocznych.- Wyznczenie celu na rynku.
 • Pozycjonowanie oferty na rynku wykorzystując modelu 4Ps lub 7Ps.
 • Określenie wartości oferty.
 • Wyznaczenie narzędzi promocji firmy np.: foldery, strona www, pozycjonowanie, reklama billboardowa, reklama w mediach, publikacje sponsorowane w magazynach branżowych, gadgety promocyjne itd.
 • Wyznaczenie budżetu realizacji strategii marketingowej w stosunku do grup docelowych klientów i rekomendowanych narzędzi promocji.
 • Opracowanie harmonogramu realizacji strategii marketingowej.
 • Określenie efektów ekonomicznych realizacji strategii.

ETAP VI: Opracowanie analizy finansowej statycznej i dynamicznej.

 • Opisanie źródeł kosztów.
 • Zebranie ofert od conajmniej trzech firm stanowiących źródło kosztów.
 • Opracowanie analizy statycznej kosztów. Określenie kosztu jednostkowego i procentowego udziału każdej pozycji w całości kosztów.
 • Analiza możliwości negocjacyjnych i celów cenowych. (również wspieramy proces negocjacji).
 • Opisanie źródeł przychodów.
 • Opracowanie analizy statycznej przychodów na podstawie określonych w strategii marketingowej wartości cenowych.
 • Opracowanie analizy dynamicznej kosztów. (analiza dynamiczna uwzględnia czas w procesie inwestycyjnym).
 • Opracowanie analizy dynamicznej przychodów.
 • Wyznaczenie trzech scenariuszy wzrostu/zmiany efektywności sprzedaży.
 • Opracowanie analizy wrażliwości kosztów i przychodów. (najczęściej są to trzy scenariusze).
 • Przygotowanie realnej analizy finansowej realizacji inwestycji z określeniem odchyleń od określonych celów finansowych.
 • Rozliczenie Vat-u kosztów i przychodów.
 • Przygotowanie analizy wskaźnikowej inwestycji.
 • Opracowanie rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Etap VII: Harmonogram realizacji

 • Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji.
 • Przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacji celów inwestycyjnych z wyszczególnieniem kosztów i przychodów.
 • Wyznaczenie terminów kontrolnych.

ETAP VIII: Prognoza SWOT (analiza).

 • Analiza wszystkich obszarów modelu SWOT- silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia  przez pryzmat dziewięciu obszarów tworzących model biznesowy firmy.
 • Określenie szans na rynku w formie realnych sytuacji wynikających z analizy strategicznej oraz sposobu ich wykorzystania w trakcie realizacji inwestycji.
 • Analiza szans na rynku, która są jedynie hipotetyczną sytuacją, a ich wykorzystanie stanowi potencjał inwestycyjny.
 • Określenie realnych zagrożeń na rynku z którymi będzie trzeba się zmierzyć w trakcie realizacji inwestycji oraz sposób im przeciwdziałaniu. Określenie procedur alarmowych/analizy ryzyka.
 • Analiza silnych stron przedsiębiorstwa i inwestycji na etapie przygotowania i najważniejszych obszarów rozwoju, które powinny zostać osiągnięte w trakcie realizacji projektu.
 • Analiza słabych stron przedsiębiorstwa i inwestycji na etapie przygotowania oraz metody ich usunięcia w trakcie procesu budowania przewagi konkurencyjnej.

ETAP IX: Podsumowanie.

 • Omówienie z Zleceniodawcą jeszcze raz wszystkich składników biznes planu.
 • Podsumowanie wykonanej pracy w formie sprawozdania strategicznego .

KOSZT PRZYGOTOWANIA BIZNES PLANU? 

Wynagrodzenie jakie oczekujemy za wkład w inwestycję! 

Zaprezentowane powyżej ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie. Zaprezentowana cena może wzrosnąć na skutek wzrostu zakresu opracowania lub jego trudności.

Jakie rodzaje BIZNES PLANÓW tworzymy?

Biznes plan to podstawowy sposób przygotowania inwestycji. Opracowanie biznes planu jest jedną z najważniejszych usług wykonywanych w ramach oferty konsultingu. Dla Inwestora jest to proces analizy i weryfikacji założeń biznesowych. Jego celem jest zbudowanie przewagi konkurencyjnej inwestycji i wyeliminowanie błędów, które w trakcie realizacji inwestycji mogą wiązać się ze zbędnymi kosztami.

Dobry biznes plan powinien pokazywać realną sytuację na rynku pozbawioną zbędnych emocji, które często towarzyszą Inwestorowi. Zawsze stawiamy na profesjonalną i obiektywną ocenę sytuacji oraz kwestionowanie założeń modelu biznesowego, aby go ulepszyć, a dzięki temu wpłynąć na sukces Zleceniodawcy.

Efektem pracy nad biznes planem jest:

 • Obiektywna ocena szans i zagrożeń na rynku dla realizacji inwestycji. Opracowanie mapy ryzyka inwestycyjnego z wyszczególnieniem ewentualnych kosztów popełnienia błędu.
 • Opracowanie modelu biznesowego inwestycji lub jego kwestionowanie, aby zwiększyć jego konkurencyjność na rynku. Celem jest zbudowanie przewagi konkurencyjnej w stosunku do rywali i zaplanowanie jej rozwoju.
 • Przygotowanie strategii marketingowej, czyli określenie grupy docelowej klientów, ich potrzeb i oczekiwań, sposobu ich zaspokojenia i metody komunikacji z klientami na etapie nawiązywania kontaktu oraz ich utrzymywania (wyznaczenie narzędzi promocji).
 • Wyznaczenie strategii cenowej w odniesieniu do składników kosztów.
 • Dokładna analiza finansowa inwestycji.

Program funkcjonalno-użytkowy to podstawowe opracowanie opisujące charakter inwestycji budowlanej która następnie ma zostać zaprojektowana przez biuro projektów architektonicznych. Program funkcjonalno-użytkowy jest przygotowany na podstawie analizy projektów konkurencyjnych i warunków opisanych w Decyzji o warunkach zabudowy.

Zostają w nim określone wymagania i oczekiwania Zleceniodawcy na temat zadania budowlanego np.: struktura budynku, struktura mieszkań, wielkość mieszkań, elementy wykończenia budynku, wykorzystane materiały, przeznaczenia wykonywanych robót, wymagania techniczne, wymagania finansowe, materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne itd.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

Efektem pracy nad programem funkcjonalno-użytkowym jest:

 • Opis inwestycji jej parametrów technicznych, struktury budynku, przewidzianych powierzchni wspólnych.
 • Charakterystyka budynku w tym struktury klatek schodowych i ich wykończenie, struktury mieszkań, opis funkcjonalności mieszkań. Opis mieszkań i przykładowe rzuty są przygotowane na podstawie analizy rynku najszybciej sprzedawanych mieszkań na rynku.
 • Opis techniczny budynku, wykorzystanych materiałów wykończeniowych i innych parametrów technicznych, które wpływają na koszt realizacji inwestycji.
 • Opis modelu biznesowego inwestycji, grupy docelowej klientów i tożsamości inwestycji oczekiwanej przez Zleceniodawcę. Niniejszy opis powinien zostać przekształcony w projekt architektoniczny.
 • Opis planu zagospodarowania terenu i przewidzianych na nim funkcji.

Jeżeli inwestycja ma osiągnąć oczekiwane wyniki finansowe to proces sprzedaży powinien opierać się na skrupulatnie zaplanowanych inicjatywach sprzedażowych.

W trakcie pracy nad strategią sprzedaży przygotowujemy kompleksowy plan sprzedaży wykorzystujący jedynie specjalnie dobrane narzędzia sprzedaży logicznie ustrukturyzowane w procesie inwestycyjnym. Usługa konsultingowa ma na celu zwiększenie wartości przychodów i zysków. Opracowanie logicznej strategii sprzedaży dostosowanej do potrzeb zleceniodawcy jest jednym z ważniejszych etapów pracy. Strategia sprzedaży opiera się na dwóch założeniach. Pierwsze to: marketing jest dźwignią handlu, a drugie mówi, że: po każdej akcji następuje reakcja.

Efektem pracy nad strategią sprzedaży jest:

 • Wyznaczenie celów sprzedażowych i zespołu działań (narzędzi promocji) wymaganych do realizacji celu.
 • Dostosowanie sposobu wykorzystania narzędzi promocji do rodzaju oferty Inwestora.
 • Wyznaczenie budżetu strategii sprzedaży i harmonogramu jego wykorzystania w odniesieniu do celów sprzedażowych.
 • Przygotowanie narzędzi promocji do realizacji strategii sprzedaży.
 • Nadzorowanie procesu sprzedażowego.

JAKIE PROJEKTY ZREALIZOWALIŚMY? 

Sukces naszych klientów jest najlepszą rekomendacją! 

Zrealizowane projekty

Klientów

lat doświadczenia

Zrealizowane projekty doradcze: 

 • Inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna  ul. Inflancka/Poznań.
 • Inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna  ul. Górna Wilda/Poznań.
 • Inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna  ul. Karolewska/Lódź.
 • Inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna  ul. Bosa/Poznań.
 • Inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna ul. Kurpińskiego/Poznań
 • Inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna ul. Krauthofera/Poznań
 • Inwestycja komercyjna ul. Babina, Kalisz.
 • Inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna ul. Polna/Poznań.
 • Biznes plan rozbudowy Ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Puszczykowie koło Poznania.
 • Business plan rozwoju Dakar Holdings sp. z o.o. w zakresie Pango International na rynku polskim.
 • Inwestycja zespołu domów jednorodzinnych w Lusówku.
 • Business plan rozwoju firmy V-druk.
 • Analiza finansowa inwestycji w firmę parkingową.
 • Analiza finansowa realizacji parkingu nadziemnego z pełną infrastrukturą.
 • Analiza finansowa inwestycji komercyjnej- pawilonu handlowego dla potrzeb oceny opłacalności inwestycji, a następnie sprzedaży funduszowi inwestycyjnemu.
 • Biznes plan prezentował pozycję inwestycji w stosunku do konkurentów na rynku. Pierwszym etapem była analiza i ocena atrakcyjności terenu inwestycyjnego i konkurencyjności. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przygotowanego Biznes Planu.

  Logo Terra Promessa METIS GROUP
  Grzegorz Piasecki, Prokurent
 • Dokładna analiza finansowa połączona z harmonogramem pracy jest dla nas źródłem wartościowych informacji. Jesteśmy zadowoleni z otrzymanego opracowania. Polecamy firmę METIS GROUP za jej profesjonalizm i rzetelność wykonanej pracy.

  Logo Iter METIS GROUP
  Grzegorz Piasecki, Prezes Zarządu
 • Firma METIS GROUP jest firmą godną polecenia. Przygotowany przez nią projekt inwestycyjny jest bardzo pomocny na etapie przygotowania, organizowania i prowadzenia inwestycji.

  Jerzy Pawlak, Prezes Zarządu
 • Przygotowany raport zawierał bardzo realną prognozę potencjału rozwoju rynku i ryzyk związanych z wejściem na rynek oraz uczestniczeniem w jego rozwoju. Analiza finansowa opierała się na realistycznych założeniach zaprezentowanych w bardzo nowoczesny i przejrzysty sposób. Całe opracowanie prowadziło do logicznej konkluzji i modelu biznesowego.

  Prezes Zarządu Dakar Holding sp. z o.o.
 • Inwestycja mieszkaniowa Chorzów METIS GROUP