Biznes Plan

Tworzymy przewagę konkurencyjną inwestycji i firm

Biznes plan to podstawowy sposób przygotowania inwestycji. Opracowanie biznes planu jest jedną z najważniejszych usług wykonywanych w ramach oferty konsultingu. Dla Inwestora jest to proces analizy i weryfikacji założeń biznesowych. Jego celem jest zbudowanie przewagi konkurencyjnej inwestycji i wyeliminowanie błędów, które w trakcie realizacji inwestycji mogą wiązać się ze zbędnymi kosztami.

Dobry biznes plan powinien pokazywać realną sytuację na rynku pozbawioną zbędnych emocji, które często towarzyszą Inwestorowi. Zawsze stawiamy na profesjonalną i obiektywną ocenę sytuacji oraz kwestionowanie założeń modelu biznesowego, aby go ulepszyć, a dzięki temu wpłynąć na sukces Zleceniodawcy.

Efektem pracy nad biznes planem jest:

 • Obiektywna ocena szans i zagrożeń na rynku dla realizacji inwestycji. Opracowanie mapy ryzyka inwestycyjnego z wyszczególnieniem ewentualnych kosztów popełnienia błędu.
 • Opracowanie modelu biznesowego inwestycji lub jego kwestionowanie, aby zwiększyć jego konkurencyjność na rynku. Celem jest zbudowanie przewagi konkurencyjnej w stosunku do rywali i zaplanowanie jej rozwoju.
 • Przygotowanie strategii marketingowej, czyli określenie grupy docelowej klientów, ich potrzeb i oczekiwań, sposobu ich zaspokojenia i metody komunikacji z klientami na etapie nawiązywania kontaktu oraz ich utrzymywania (wyznaczenie narzędzi promocji).
 • Wyznaczenie strategii cenowej w odniesieniu do składników kosztów.
 • Dokładna analiza finansowa inwestycji.

Program funkcjonalno-użytkowy to podstawowe opracowanie opisujące charakter inwestycji budowlanej która następnie ma zostać zaprojektowana przez biuro projektów architektonicznych. Program funkcjonalno-użytkowy jest przygotowany na podstawie analizy projektów konkurencyjnych i warunków opisanych w Decyzji o warunkach zabudowy.

Zostają w nim określone wymagania i oczekiwania Zleceniodawcy na temat zadania budowlanego np.: struktura budynku, struktura mieszkań, wielkość mieszkań, elementy wykończenia budynku, wykorzystane materiały, przeznaczenia wykonywanych robót, wymagania techniczne, wymagania finansowe, materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne itd.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

Efektem pracy nad programem funkcjonalno-użytkowym jest:

 • Opis inwestycji jej parametrów technicznych, struktury budynku, przewidzianych powierzchni wspólnych.
 • Charakterystyka budynku w tym struktury klatek schodowych i ich wykończenie, struktury mieszkań, opis funkcjonalności mieszkań. Opis mieszkań i przykładowe rzuty są przygotowane na podstawie analizy rynku najszybciej sprzedawanych mieszkań na rynku.
 • Opis techniczny budynku, wykorzystanych materiałów wykończeniowych i innych parametrów technicznych, które wpływają na koszt realizacji inwestycji.
 • Opis modelu biznesowego inwestycji, grupy docelowej klientów i tożsamości inwestycji oczekiwanej przez Zleceniodawcę. Niniejszy opis powinien zostać przekształcony w projekt architektoniczny.
 • Opis planu zagospodarowania terenu i przewidzianych na nim funkcji.

Jeżeli inwestycja ma osiągnąć oczekiwane wyniki finansowe to proces sprzedaży powinien opierać się na skrupulatnie zaplanowanych inicjatywach sprzedażowych.

W trakcie pracy nad strategią sprzedaży przygotowujemy kompleksowy plan sprzedaży wykorzystujący jedynie specjalnie dobrane narzędzia sprzedaży logicznie ustrukturyzowane w procesie inwestycyjnym. Usługa konsultingowa ma na celu zwiększenie wartości przychodów i zysków. Opracowanie logicznej strategii sprzedaży dostosowanej do potrzeb zleceniodawcy jest jednym z ważniejszych etapów pracy. Strategia sprzedaży opiera się na dwóch założeniach. Pierwsze to: marketing jest dźwignią handlu, a drugie mówi, że: po każdej akcji następuje reakcja.

Efektem pracy nad strategią sprzedaży jest:

 • Wyznaczenie celów sprzedażowych i zespołu działań (narzędzi promocji) wymaganych do realizacji celu.
 • Dostosowanie sposobu wykorzystania narzędzi promocji do rodzaju oferty Inwestora.
 • Wyznaczenie budżetu strategii sprzedaży i harmonogramu jego wykorzystania w odniesieniu do celów sprzedażowych.
 • Przygotowanie narzędzi promocji do realizacji strategii sprzedaży.
 • Nadzorowanie procesu sprzedażowego.

Dla jakich projektów przygotowujemy biznes plany?

Inwestycje handlowo-usługowe

Parki handlowo-usługowe, obiekty handlowo-usługowe, stacje benzynowe, budynki biurowe i inne

Inwestycje mieszkaniowe

Inwestycje mieszkaniowe wielorodzinne i mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej/szeregowej.

Rewitalizacje

Rewitalizacje obiektów przemysłowych, handlowych i mieszkaniowych.

Korzyści z przygotowania Biznes planu

Profesjonalnie przygotowany biznes plan obniża ryzyko realizacji inwestycji

Ocena ryzyka wejścia na rynek

Ocena ryzyka wejścia na rynek poprzez przeanalizowanie wszystkich szans i zagrożeń na rynku i opracowanie mapy ryzyka.

Wyznaczenie konkurencyjności marketingowej i biznesowej

oraz przygotowanie planu ich realizacji wykorzystując wiedzę, umiejętności, zasoby, procesy i inne czynniki.

Zaprojektowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji

który jest realnym scenariuszem realizacji inwestycji.

Wyznaczenie narzędzi do zarządzania inwestycją

są to: cele, zadania, odpowiedzialności, mierniki efektywności pracy, budżet oraz efekty ekonomiczne realizacji celów.

Opracowanie planu marketingowego

czyli metody nawiązywania kontaktów z klientami, utrwalania z nimi relacji oraz planu dostosowania oferty do potrzeb różnych grup klientów.

Analiza finansowa kosztów i przychodów

czyli modelowanie pozycji kosztów i przychodów w stosunku do rodzaju działalności i metody tworzenia konkurencyjności. Analiza efektywności finansowej z uwzględnieniem czasu, analiza wskaźnikowa i ostatecznie analiza wrażliwości inwestycji.

Nasza praca w trakcie przygotowania biznes planu

Jakie czynności wykonujemy, aby osiągnąć wyznaczony cel

ETAP I: Wyznaczenie struktury i zakresu biznes planu.

 • Analiza potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy.
 • Opracowanie i zaprezentowanie propozycji współpracy z uwzględnieniem wyznaczonych celów.
 • Analiza możliwości inwestycyjnych Zleceniodawcy.
 • Przygotowanie harmonogramu pracy nad biznes planem i zatwierdzenie go przez Zleceniodawcę. Podpisanie umowy o dzieło oraz umowy o poufności wszystkich materiałów/informacji przekazywanych przez Zleceniodawcę.

ETAP II: Analiza strategiczna rynku i konkurencji (wyznaczenie szans i zagrożeń dla inwestycji).

 • Analiza uwarunkowań mikroekonomicznych (bariery wejścia na rynek, konkurencji, wpływu klientów na firmę, udziału dostawców w tworzenie konkurencyjności oferty i negatywnego wpływu ofert substytucyjnych- 40 czynników analizy)
 • Analiza uwarunkowań makroekonomicznych (politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych- 24 czynniki analizy).
 • Analiza konkurencyjności firm funkcjonujących na rynku (konkurencyjność marketingowa i biznesowa- 16 czynników).
 • Podsumowanie wniosków z analizy strategicznej. Opracowanie opisu rekomendacji strategicznych i wniosków, które następnie muszą zostać wykorzystane na etapie przygotowania konkurencyjności inwestycji i prognoz finansowych.

ETAP III: Wyznaczenie przewagi konkurencyjnej inwestycji.

 • Przeanalizowanie czynników tworzących konkurencyjność oferty z punktu widzenia klienta.
 • Omówienie ze Zleceniodawcą konkurencyjności konkurencji i propozycji stworzenia przewagi konkurencyjnej dla inwestycji.
 • Zaprezentowanie działań, które doprowadzą do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, harmonogramu oraz kosztu ich realizacji.
 • Opracowanie prognoz finansowych- efektów ekonomicznych realizacji przewagi konkurencyjnej na podstawie wcześniej zaprezentowanych rekomendacji.

Etap IV: Zaprojektowanie modelu biznesowego.

 • ZASOBY: Wyznaczenie zasobów w które należy zainwestować lub których zakup będzie źródłem przewagi konkurencyjnej.
 • PARTNERZY BIZNESOWI: Opisanie wszystkich grup partnerów biznesowych, którzy mają aktualnie lub mogą mieć udział w przyszłości w rozwoju konkurencyjności firmy.
 • DOSTAWCY: Wyznaczenie i opisanie dostawców i nawiązanie z nimi współpracy. Wyznaczenie jak dostawcy wpływają na jakość oferty i możliwości konkurowania.
 • DYSTRYBUCJA: Wymienienie i opisanie kanałów dystrybucyjnych, które aktualnie są stosowane i grupy docelowej klientów.
 • RELACJE Z KLIENTAMI: Opisanie aktualniego sposobu budowania relacji z klientami. Kierunków rozwoju relacji z aktualnymi i przyszłymi klientami.
 • WARTOŚĆ OFERTY: Wyznaczenie wartości oferty, która jest ceniona przez klientów dzisiaj i perspektyw jej rozwoju po realizacji inwestycji.
 • Opracowanie obszarów rozwoju modelu biznesowego oraz ich wpływu na poprawę konkurencyjności modelu biznesowego (atrakcyjności firmy).
 • Wyznaczenie działań realizujących kierunki rozwoju oraz ich budżetu.
 • Opracowanie harmonogramu realizacji celów i terminów kontrolnych.
 • Analiza źródeł kosztów i przychodów. Wyznaczenie celów w stosunku do tych dwóch obszarów.
 • Opisanie wszystkich kluczowych działań, które firma powinna rozwinąć lub udoskonalić.

ETAP V: Określenie założeń strategii marketingowej.

 • Wyznaczenie segmentów klientów na rynku. Określenie jakie są potrzeby i oczekiwania poszczególnych grup docelowych klientów.
 • Przeprowadzenie wyceny poszczególnych grup klientów.
 • Określenie grupy docelowej klientów, która wykazuje największy potencjał i grup pobocznych.- Wyznczenie celu na rynku.
 • Pozycjonowanie oferty na rynku wykorzystując modelu 4Ps lub 7Ps.
 • Określenie wartości oferty.
 • Wyznaczenie narzędzi promocji firmy np.: foldery, strona www, pozycjonowanie, reklama billboardowa, reklama w mediach, publikacje sponsorowane w magazynach branżowych, gadgety promocyjne itd.
 • Wyznaczenie budżetu realizacji strategii marketingowej w stosunku do grup docelowych klientów i rekomendowanych narzędzi promocji.
 • Opracowanie harmonogramu realizacji strategii marketingowej.
 • Określenie efektów ekonomicznych realizacji strategii.

ETAP VI: Opracowanie analizy finansowej statycznej i dynamicznej.

 • Opisanie źródeł kosztów.
 • Zebranie ofert od conajmniej trzech firm stanowiących źródło kosztów.
 • Opracowanie analizy statycznej kosztów. Określenie kosztu jednostkowego i procentowego udziału każdej pozycji w całości kosztów.
 • Analiza możliwości negocjacyjnych i celów cenowych. (również wspieramy proces negocjacji).
 • Opisanie źródeł przychodów.
 • Opracowanie analizy statycznej przychodów na podstawie określonych w strategii marketingowej wartości cenowych.
 • Opracowanie analizy dynamicznej kosztów. (analiza dynamiczna uwzględnia czas w procesie inwestycyjnym).
 • Opracowanie analizy dynamicznej przychodów.
 • Wyznaczenie trzech scenariuszy wzrostu/zmiany efektywności sprzedaży.
 • Opracowanie analizy wrażliwości kosztów i przychodów. (najczęściej są to trzy scenariusze).
 • Przygotowanie realnej analizy finansowej realizacji inwestycji z określeniem odchyleń od określonych celów finansowych.
 • Rozliczenie Vat-u kosztów i przychodów.
 • Przygotowanie analizy wskaźnikowej inwestycji.
 • Opracowanie rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Etap VII: Harmonogram realizacji

 • Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji.
 • Przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacji celów inwestycyjnych z wyszczególnieniem kosztów i przychodów.
 • Wyznaczenie terminów kontrolnych.

ETAP VIII: Prognoza SWOT (analiza).

 • Analiza wszystkich obszarów modelu SWOT- silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia  przez pryzmat dziewięciu obszarów tworzących model biznesowy firmy.
 • Określenie szans na rynku w formie realnych sytuacji wynikających z analizy strategicznej oraz sposobu ich wykorzystania w trakcie realizacji inwestycji.
 • Analiza szans na rynku, która są jedynie hipotetyczną sytuacją, a ich wykorzystanie stanowi potencjał inwestycyjny.
 • Określenie realnych zagrożeń na rynku z którymi będzie trzeba się zmierzyć w trakcie realizacji inwestycji oraz sposób im przeciwdziałaniu. Określenie procedur alarmowych/analizy ryzyka.
 • Analiza silnych stron przedsiębiorstwa i inwestycji na etapie przygotowania i najważniejszych obszarów rozwoju, które powinny zostać osiągnięte w trakcie realizacji projektu.
 • Analiza słabych stron przedsiębiorstwa i inwestycji na etapie przygotowania oraz metody ich usunięcia w trakcie procesu budowania przewagi konkurencyjnej.

ETAP IX: Podsumowanie.

 • Omówienie z Zleceniodawcą jeszcze raz wszystkich składników biznes planu.
 • Podsumowanie wykonanej pracy w formie sprawozdania strategicznego .

Jakie projekty zrealizowaliśmy

Sukces naszych klientów jest najlepszą rekomendacją naszych usług