Strategia rozwoju może również stanowić podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych

METIS GROUP » Biznes plan » Budynek produkcyjny » Analiza opłacalności produkcji w Zakładzie Ceramiki Budowlanej

Analiza opłacalności produkcji

Analiza opłacalności produkcji- METIS Group wykonała zlecenie polegające na przeprowadzeniu analizy opłacalności wznowienia produkcji w dużym Zakładzie Ceramiki Budowlanej znajdującym się w południowo-wschodniej Polsce. Inwestor, planujący zakup tego zakładu, obecnie znajdującego się w stanie upadłości, zwrócił się do nas, abyśmy przygotowali kompleksowy dokument, który mógłby stanowić podstawę do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej inwestowania w ten zakup. Opracowana strategia rozwoju stanowiła zatem podstawę do podjęcia takiej decyzji, a w przypadku zgody inwestora na zaangażowanie się w projekt, również gotowy projekt dla rozpoczęcia działalności.

Analiza opłacalności produkcji – opis zakresu pracy

Badanie rynku

W pierwszym etapie prac wykonane zostało badanie polskiego rynku producentów ceramiki budowlanej. Przeprowadziliśmy wywiady z przedstawicielami blisko czterdziestu zakładów z siedzibami na terenie całej Polski. Następnie wyselekcjonowano kilkadziesiąt punktów handlujących materiałami budowlanymi, znajdujących się w promieniu 100 km od zakładu i zwrócono się do nich o przygotowanie ofert cenowych na wybrane produkty. Pozyskane w ten sposób informacje pozwoliły na stworzenie wiarygodnej analizy dotyczącej poziomu cen produktów, które inwestor zamierzał wytwarzać po zakupie zakładu. Ponadto mogliśmy dokładnie zanalizować funkcjonujące modele dystrybucji oraz stosowane rodzaje polityki cenowej. Każda dobra strategia rozwoju powinna zostać poprzedzona wszechstronną analizą rynku

Analiza działalności

W kolejnym etapie poddano analizie wszelkie aspekty związane z charakterem zakładu i związane z nimi szanse i zagrożenia dla działalności w przyszłości. Wzięto pod uwagę:

  • Położenie geograficzne – umiejscowienie zakładu na terenie Polski, położenie względem innych zakładów. Pod uwagę wzięto również najbliższą okolicę, w tym położenie źródeł zasobów.
  • Wyposażenie zakładu – wykonano wizję lokalną oraz poddano analizie dokumentację całego wyposażenia.
  • Dostępność zasobów – gdzie znajdują się dostawcy oraz czy istnieje zagrożenie związane z brakiem dostępności niektórych zasobów.
  • Metody produkcji – nawiązano kontakt z przedstawicielami Politechniki Poznańskiej w celu opracowania procesu produkcyjnego możliwego do przeprowadzenia na terenie zakładu. Otrzymany w ten sposób plan produkcji miał daleko idące konsekwencje dotyczące w szczególności poziomu kosztów, które produkcja w tym zakładzie będzie generować.
  • Praca badawcze – wzięto pod uwagę konieczność posiadania przez zakład własnego laboratorium badawczego. W tym celu nawiązano kontakt z firmami, które zajmują się organizacją tego typu placówek oraz zebrano oferty cenowe.
  • Pracownicy – poddano analizie lokalny rynek pracy oraz dostępność placówek szkoleniowych.
  • Zapotrzebowanie modernizacyjne – opracowano zestawienie nowych elementów niezbędnych do uruchomienia produkcji i prowadzenia działalności operacyjnej.
  • Koszty działalności operacyjnej – przebadano wnikliwie koszty materiałów, wynagrodzeń pracowników, energii i wiele innych. Następnie wprowadzono je do szczegółowego modelu finansowego uwzględniającego założony proces produkcji i model działalności, w tym dystrybucji.
  • Marketing – uwzględniono czynniki negatywne związane z brakiem rozpoznawalnej marki oraz koszty jej stworzenia i promowania. Opracowano harmonogram marketingowy, zawierający wszelkie czynności i ich koszty niezbędne do osiągnięcia dobrej pozycji konkurencyjnej.

Dobra strategia rozwoju powinna przewidywać wszystkie szanse i zagrożenia dla działalności

Zebrane w poprzednich etapach informacje pozwoliły na przejście do ostatniej fazy opracowania jaką była analiza finansowa. Dzięki wnikliwości w pozyskiwaniu informacji uzyskana analiza cechowała się bardzo wysokim stopniem realności w zakresie prognozy finansowej dotyczącej etapu po uruchomieniu działalności operacyjnej przez zakład. Prognoza przedstawiała wszystkie wskaźniki istotne z punktu widzenia inwestora.

Analiza opłacalności produkcji – inne realizacje

Analiza opłacalności produkcji w Zakładzie Ceramiki Budowlanej
Analiza opłacalności produkcji w Zakładzie Ceramiki Budowlanej

Strategia rozwoju może również stanowić podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych Analiza opła…